1.10.2019/4376 HFD:2019:126

Markanvändning och byggande - Bygglov - Förutsättningar för beviljande av bygglov - Vindkraftverk - Uppgifter om ett planerat vindkraftverks egenskaper - Tillräcklig utredning av projektets konsekvenser - Generalplanebestämmelse

Kommunens byggnadstillsynsavdelning hade beviljat bygglov för vindkraftverk, vars maximala totalhöjd var 205 meter och den nominella effekten 3,3 MW. Byggplatserna låg inom ett område som anvisats i en i 77 a § i markanvändnings- och bygglagen avsedd delgeneralplan för vindkraft. Enligt delgeneralplanen fick vindkraftverkens källjud inte överskrida 106 dB(A) och vindkraftverken fick inte orsaka mer buller än de gällande rekommendations- eller riktvärdena och inte heller överskrida de gällande rekommendations- eller riktvärdena för skuggeffekter.

Den planerade vindkraftverksmodellen hade inte specificerats i bygglovsansökan. I huvudritningarna hade ändå kraftverkens navhöjd, rotorns diameter och totalhöjden uppgetts. I tillståndsvillkoren hade ytterligare bestämts att kraftverkens källjud inte får överskrida 106 dB(A) och att bullerutsläppen ska ligga inom de gränser som uppgetts i delgeneralplanen. De i bygglovsbesluten uppgivna vindkraftverkens enhetseffekt, totalhöjd, navhöjd och rotorns diameter motsvarade en sådan kraftverksmodell enligt vilken modelleringarna för buller och skuggeffekter hade gjorts i delgeneralplanen. Den i modelleringen använda kraftverkstypens ljudeffektsnivå hade varit 105,9 dB(A).

Varken markanvändnings- och bygglagen eller de bestämmelser som getts med stöd av den förutsatte att projektets specifika tekniska uppgifter, som till exempel en vindkraftverkstillverkares enskilda kraftverksmodell, borde presenteras då ett beslut om bygglov för ett vindkraftverk fattas. Med beaktande av uppgifterna i bygglovsansökningarna och huvudritningarna, de uppgifter om vindkraftverksbyggenas konsekvenser som varit tillgängliga då beslutet fattades samt beslutsvillkoren, hade man kunnat försäkra sig om att byggandet uppfyllde de i delgeneralplanen angivna bestämmelserna och de övriga villkoren för beviljande av bygglov enligt markanvändnings- och bygglagen.

Markanvändnings- och bygglagen 77 a §, 131 § 1 mom., 136 § 1 mom., 141 §

Markanvändnings- och byggförordningen 64 §

Jmfr HFD 2019:125

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen och Monica Gullans. Föredragande Petri Hellstén.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.