1.10.2019/4372 HFD:2019:125

Markanvändning och byggande - Bygglov - Förutsättningar för beviljande av bygglov - Vindkraftverk - Uppgifter om ett planerat vindkraftverks egenskaper - Tillräcklig utredning av projektets konsekvenser - Generalplanebestämmelse

Kommunens miljönämnd hade beviljat bygglov för ett vindkraftverk vars maximala totalhöjd var 210 meter och den nominella effekten 3 MW. Det planerade vindkraftverkets modell hade inte specificerats i bygglovsansökan och i huvudritningarna hade endast de preliminära huvudmåtten för kraftverket uppgetts. I ansökan konstaterades att de detaljerade konstruktions- och måttritningarna bestäms av den kraftverkstyp som väljs och enligt apparaturleverantörens krav. Byggplatsen låg inom ett område som anvisats i en i 77 a § i markanvändnings- och bygglagen avsedd delgeneralplan för vindkraft. Enligt delgeneralplanen skulle en buller- och skuggeffektsmodellering för den planerade vindkraftverkstypen bifogas bygglovsansökan.

Varken markanvändnings- och bygglagen eller de bestämmelser som getts med stöd av den förutsatte att projektets specifika tekniska uppgifter, som till exempel en vindkraftverkstillverkares enskilda kraftverksmodell, borde presenteras då ett beslut om bygglov för ett vindkraftverk fattas. I bygglovsförfarandet skulle kontrolleras att byggandet uppfyller villkoren för beviljande av bygglov enligt den i fråga varande delgeneralplanen, samt de övriga förutsättningarna för beviljande av bygglov enligt markanvändnings- och bygglagen och de bestämmelser som getts med stöd av den. För bygglovsbeslutet behövdes också en i 64 § i markanvändnings- och byggförordningen avsedd utredning om projektets verkningar på landskapet och för grannarna.

Den planerade kraftverkstypen hade i detta fall inte specificerats i bygglovsansökan och ingen bullerutredning eller modellering av skuggeffekterna för den planerade kraftverkstypen hade bifogats bygglovsansökan, utan nämnda utredningar skulle enligt tillståndsvillkoret i bygglovet lämnas in efter att bygglov beviljats innan arbetena började. De utredningar om vindkraftverkets buller- och skuggeffektskonsekvenser som enligt delgeneralplanen förutsattes hade sålunda inte varit tillgängliga då beslutet om bygglov fattades.

Med vidare beaktande av att det planerade vindkraftverkets modell inte i bygglovsansökan hade uppgetts noggrannare än enligt största tillåtna totalhöjd och nominella effekt och att endast preliminära uppgifter om huvudmåtten hade angetts i huvudritningarna, var det inte utgående från de till bygglovsansökan fogade uppgifterna om det planerade vindkraftverket möjligt att i samband med beslutsfattandet på ett tillförlitligt sätt avgöra om det planerade bygget överensstämde med anvisningarna i delgeneralplanen och om bygget uppfyllde de övriga villkoren för beviljande av bygglov enligt markanvändnings- och bygglagen.

Förvaltningsdomstolens och miljönämndens beslut skulle på ovan nämnda grunder upphävas och ansökan om bygglov avslås.

Markanvändnings- och bygglagen 77 a §, 131 § 1 mom., 136 § 1 mom., 141 §

Markanvändnings- och byggförordningen 64 §

Jmfr HFD 2019:126

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen och Monica Gullans. Föredragande Petri Hellstén.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.