26.9.2019/4348 HFD:2019:123

Sametingsval - Upptagning i vallängd - Förälders samiska identitet - Förälder upptagen i vallängden för senaste val - FN:s människorättskommittés synpunkt - Gruppidentifikation och samernas självbestämmanderätt

Sametingets valnämnd hade avslagit ändringssökandens ansökan om att bli upptagen som röstberättigad i sametingets vallängd. Sametingets valnämnd och sametingets styrelse hade avslagit ändringssökandens rättelseyrkanden. Rättelseyrkandena hade avslagits med hänvisning till de synpunkter FN:s människorättskommitté hade gett 1.2.2019 med anledning av de anmälningar som gjorts till kommittén, samt med hänvisning till samernas självbestämmanderätt och gruppidentifikationens betydelse för upprättandet av vallängden.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att sametingslagen inte föreskriver att sametingets styrelses hållning som ett uttryck för gruppidentifikationen ensam skulle vara avgörande i bedömningen av om samedefinitionen uppfylldes och detta förutsätts inte heller i internationella konventioner gällande ursprungsfolk och övriga instrument. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att beslutet att uppta eller inte uppta en person i vallängden måste grunda sig på de objektiva kriterier som framgår ur 3 § i sametingslagen. Enbart med en hänvisning till gruppidentifikationen är det därför inte möjligt att låta bli att uppta en person i vallängden i en situation där sökanden uppfyller den i 3 § i sametingslagen avsedda självidentifikationen och ett av de objektiva kriterierna i 1 - 3 punkten i samma paragraf.

Enligt 3 § 3 punkten i sametingslagen avses med en same en person vars förälder har antecknats som röstberättigad i samtingsvalet. Det att lagenligheten av en persons upptagande i vallängden har avgjorts av högsta förvaltningsdomstolen baserar sig på sametingslagens bestämmelser om ändringssökande. Därför uppfylls kriterierna enligt 3 punkten i ovan nämnda paragraf även i de fall där högsta förvaltningsdomstolen har avgjort att en persons förälder ska upptas i vallängden och beslutet inte senare har återbrutits.

Ändringssökanden, som hade uppgett anse sig vara same och vars förälder hade antecknats som röstberättigad i sametingsvalet, var en i 3 § i sametingslagen avsedd same. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde sametingets styrelses beslut och bestämde att ändringssökanden skulle upptas som röstberättigad i sametingets vallängd.

Ärendet gällde även frågan om skyldigheten att motivera ett beslut.

Förvaltningslagen 45 § 1 mom.

Sametingslagen 3 §, 21 §, 23 § 1 mom., 23 a § 1 mom.

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (MP-konventionen) art. 1, art. 25 och art. 27

Se även HFD 2015:146

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen, Toomas Kotkas och Monica Gullans. Föredragande Anu Punavaara.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.