19.9.2019/4184 HFD:2019:119

Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande - Försäkringsdomstolens beslut - Invalidpension - Muntlig förhandling - Ny utredning - Högsta förvaltningsdomstolens behörighet

Försäkringsdomstolen hade inte då den behandlade A:s ärende gällande invalidpension verkställt muntlig förhandling enligt A:s yrkande. Till denna del ansökte A om återbrytande av försäkringsdomstolens beslut på grund av fel i förfarandet. A ansökte om återbrytande av försäkringsdomstolens beslut också på den grund att det i ärendet tillkommit sådan ny utredning som väsentligt kunnat inverka på beslutet och det inte berott av sökanden att den nya utredningen inte i tiden företetts.

Högsta förvaltningsdomstolen avvisade ansökan om återbrytande till den del återbrytande hade sökts på grund av ny utredning eftersom frågan inte hörde till högsta förvaltningsdomstolens behörighet. Till övriga delar avslog högsta förvaltningsdomstolen A:s ansökan om återbrytande. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att försäkringsdomstolen med beaktande av 38 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen och tolkningen av artikel 6.1 i Europeiska människorättskonventionen, hade kunnat låta bli att verkställa muntlig förhandling. Det hade inte på grund av detta skett ett fel i förfarandet i ärendets handläggning i försäkringsdomstolen.

Lagen om försäkringsdomstolen (132/2003) 16 § 1 ja 2 mom. samt 19 § 1 och 2 mom.

Lagen om rättegång i försäkringsdomstolen 14 § samt 20 § 1 och 2 mom.

Förvaltningsprocesslagen 38 §

Europeiska människorättskonventionen artikel 6.1

Europeiska människorättsdomstolens dom (stor sammansättning) 6.11.2018 Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugal och däri hänvisad rättspraxis gällande verkställande av muntlig förhandling (punkterna 190 och 191)

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Anne E. Niemi, Eija Siitari, Outi Suviranta och Antti Pekkala. Föredragande Riitta Hämäläinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.