16.9.2019/4140 HFD:2019:115

Yrkeshögskola - Beslut om att bevilja högskoleexamen - Fusk - Begäran om återbrytande på grund av ny utredning - Avslag på ansökan om återbrytande

En yrkeshögskola hade beviljat A ingenjörsexamen (högre YH). Efter att lärdomsprovet hade granskats på nytt upptäcktes att A hade fuskat genom att plagiera. A:s lärdomsprov hade i samband med den senare granskningen underkänts.

Yrkeshögskolan ansökte om återbrytande på grund av ny utredning av det beslut, genom vilket A hade erhållit sitt examensbetyg. I ansökan hänvisades bland annat till högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 2016:68 där högsta förvaltningsdomstolen med stöd av 63 § 1 mom. 3 punkten i förvaltningsprocesslagen hade återbrutit dekanens beslut om att till A utfärda ett bevis över avlagd magisterexamen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att ärendet avsevärt skiljde sig från situationen i det nämnda årsboksbeslutet. I det aktuella ärendet var det fråga om brister i ett sådant lärdomsprov som utgjorde en del av studierna. Bristerna hade uppdagats efter att den högre yrkeshögskole-examen hade beviljats. Det ifråga varande lärdomsprovets kvalitet hade redan i den ursprungliga bedömningen ansetts torftigt och de mest centrala bristerna som sedermera ansetts utgöra plagiat, hade kunnat uppdagas med hjälp av ett automatiskt program för plagieringskontroll redan före examensbetyget beviljades. De brister som uppdagats i lärdomsprovet efter att examensbetyget beviljats kunde i sig delvis anses vara betydande. Det var ändå inte fråga om ett sådant exceptionellt allvarligt och målmedvetet plagierande, bedrägligt förfarande i forskningsarbete och uppdiktade forskningsresultat som var fallet i årsboksavgörandet HFD 2016:68. Det aktuella lärdomsprovets samband med det förtroende som universitetens och högskolornas egentliga forskningsverksamhet kunde förutsättas åtnjuta, var ringa. Högsta förvaltningsdomstolen avslog yrkeshögskolans ansökan om återbrytande.

Förvaltningsprocesslagen 63 § 1 och 2 mom.

Yrkeshögskolelagen 21 § 1 mom.

Statsrådets förordning om yrkeshögskolor 2 §, 3 § 3 mom. och 10 § 1 mom.

Förvaltningslagen 6 §

Se och jmfr. HFD 2016:68

Omröstning 4-1

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Outi Suviranta, Janne Aer, Petri Helander ja Toomas Kotkas. Föredragande Riitta Kreula.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.