12.9.2019/4095 HFD:2019:112

Utlänningsärende - Familjeåterförening - Försörjningsförutsättning - Fastställande av försörjningsförutsättningen - Familjemedlemmars på olika grunder ansökta uppehållstillstånd - Familj som bor i gemensamt hushåll

Frågan gällde bedömningen av om försörjningsförutsättningen enligt 39 § i utlänningslagen uppfylldes då uppehållstillstånd hade sökts för ett minderårigt barn och grunden för uppehållstillståndet var familjeband till barnets mamma, som hade ett tidsbundet uppehållstillstånd i Finland.

Mamman, som var anknytningsperson, och hennes man hade förutom sökanden två andra gemensamma minderåriga barn. Sökandens pappa och syskon bodde tillsammans med sökanden och anknytningspersonen. Mamman i familjen hade uppehållstillstånd i Finland på grund av arbete. Sökandens pappa och syskon hade inte uppehållstillstånd i Finland och de hade inte tillsammans med sökanden ansökt om uppehållstillstånd på grund av familjeband till anknytningspersonen, utan de hade sökt internationellt skydd. Sökandens pappa hade också ansökt om uppehållstillstånd på grund av studier.

Migrationsverket hade bedömt uppfyllandet av försörjningsförutsättningen utgående från sökandens familj som bodde i gemensamt hushåll, det vill säga föräldrarna och tre barn. Uppehållstillstånd hade inte beviljats för att försörjningsförutsättningen för hela familjen inte uppfylldes. Anknytningspersonen som var ändringssökande i ärendet hade ansett att uppfyllandet av försörjningsförutsättningen skulle bedömas endast utgående från anknytningspersonen och det barn som var sökande. Förvaltningsdomstolen hade avslagit anknytningspersonens besvär.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att familjen hade för avsikt att tillsammans i Finland leva som en familj och även sökandens pappa och syskon hade ansökt om uppehållstillstånd i Finland. Då man förutom detta beaktade att båda föräldrarna var sina barns vårdnadshavare och att de enligt finsk lagstiftning tillsammans ansvarade för alla sina barns underhåll och att makarna också enligt äktenskapslagen hade underhållsplikt i förhållande till varandra, skulle försörjningsförutsättningen bestämmas för hela familjens del oberoende av att i ansökan om familjeåterförening endast ett av familjens barn var sökande.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att Migrationsverket då den bedömde om försörjningsförutsättningen var uppfylld, förutom sökanden och anknytningspersonen även hade kunnat beakta de i samma hushåll boende sökandens pappa och två minderåriga syskon, trots att ingen ansökan om familjeåterförening i förhållande till anknytningspersonen hade gjorts för deras del. Besvären över förvaltningsdomstolens beslut avslogs.

Utlänningslagen 37 § 1 mom., 39 § 1 och 2 mom., 47 § 3 mom.

Äktenskapslagen 46 § 1 om.

Lagen om underhåll för barn 2 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Timo Räbinä och Anne Nenonen. Föredragande Camilla Servo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.