4.9.2019/3936 HFD:2019:109

Offentlig upphandling - Fastigheters avfallshantering - Anbudsförfrågan - Definition av föremålet för upphandlingen - Tillräckliga uppgifter för att lämna anbud - Principerna om öppenhet, lika behandling av anbudsgivarna och proportionalitet

I högsta förvaltningsdomstolen gällde ärendet på A AB:s besvär, frågan om B Ab hade förfarit i strid med bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling i samband med konkurrensutsättningen av avfallshanteringen gällande fastigheter B Ab samarbetade med eller administrerade.

Den av B Ab verkställda konkurrensutsättningen hade gällt över hundra enheter vars avfallshantering upphandlingen gällde. Konkurrensutsättningen hade gällt förutom vanliga bostadsaktiebolag, även bland annat företagslokaler, skolor, internat, daghem, äldreboenden, en simhall, en hälsostation och ett polishus.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg på de grunder som närmare framgår ur beslutet att B Ab inte i anbudsförfrågan på det sätt som öppenhetsprincipen förutsätter hade gett tillräckliga uppgifter om de fastigheter konkurrensutsättningen gällande avfallshanteringen gällde för att ge anbudsgivarna möjlighet att lämna anbud som kan mätas med samma mått och är jämförbara. Anbudsgivarna var därför inte likvärdiga i anbudsgivningen. Den av B Ab genomförda konkurrensutsättningen hade gynnat de anbudsgivare som i egenskap av tidigare tjänsteproducenter hade kännedom om de fastigheter som upphandlingen gällde och de ifrågavarande fastigheternas avfallshantering i förhållande till de anbudsgivare som var tvungna att ge sina anbud utgående från de ofullständiga uppgifterna i anbudsförfrågan.

Den i anbudsförfrågan uppställda skyldigheten för anbudsgivarna att före lämnandet av anbud bekanta sig med enheterna på egen hand eller den i anbudsförfrågan givna möjligheten att be om ytterligare upplysningar hade inte frigjort B Ab från skyldigheten att i anbudsförfrågan tillräckligt noggrant definiera föremålet för upphandlingen. Det var inte förenligt med proportionalitetsprincipen att förutsätta att anbudsgivaren i samband med den aktuella avfallshanteringsupphandlingen skulle bekanta sig med över hundra enheter för att erhålla nödvändiga uppgifter för att kunna lämna anbud.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde marknadsdomstolens beslut och B Ab:s beslut om val av anbud och förbjöd verkställigheten av upphandlingsbeslutet. Eftersom redan anbudsförfrågan i upphandlingsförfarandet hade stridit mot upphandlingslagens bestämmelser kunde upphandlingsenhetens felaktiga förfarande endast korrigeras genom att upphandlingen konkurrensutsätts på nytt.

Lagen om offentlig upphandling (348/2007) 1 §, 2 § 1 mom., 40 § 1 mom., 41 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. samt 94 § 1 mom.

Se även HFD 2019:84, HFD 2018:128 och HFD 2016:182

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Timo Räbinä och Anne Nenonen. Föredragande Pasi Yli-Ikkelä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.