30.8.2019/3884 HFD:2019:106

Mervärdesskatt - Justering av avdrag som gäller fastighetsinvesteringar - Formella förutsättningar för debitering - Tidsfrist

Det ömsesidiga fastighetsbolaget A Ab hade mot vederlag upplåtit parkeringsplatser åt olika aktörer. Parkeringsplatserna fanns i en parkeringshall som var i bolagets besittning. Hallen hade tagits i bruk i april 2011. A Ab hade behandlat upplåtelsen av parkeringsplatserna som mervärdesskatteskyldig näringsverksamhet och hade i mervärdesskattedeklarationen för mars 2011 uppgett den mervärdesskatt som ingick i parkeringshallens byggnadskostnader som avdragbar skatt. Skatteförvaltningen hade utgående från en skatteinspektion år 2015 i A Ab i sina beslut 29.10.2015 ansett att det inte i alla upplåtelser av parkeringsplats var fråga om i 29 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1993) avsedd upplåtelse av parkeringsplatser i form av parkeringsverksamhet. Skatteförvaltningen hade för räkenskapsperioderna 2012 - 2014 verkställt debiteringen enligt bestämmelserna i kapitel 11 i mervärdesskattelagen om justering av avdrag som gäller fastighetsinvesteringar och för varje år debiterat en tiondel av den skatt som enligt Skatteförvaltningen ingick i byggnadskostnaderna avseende de parkeringsplatser som överlåtits men inte var berättigade till avdrag.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg med hänvisning till unionens domstols dom i ärendet C-532/16, SEB bankas, att justering av avdrag som gäller fastighetsinvesteringar inte var tillämplig till den del parkeringsplatsernas användningsändamål inte hade ändrats efter att parkeringshallen hade tagits i bruk. Debiteringen borde ha riktats till den räkenskapsperiod då bolaget hade avdragit byggnadskostnadernas mervärdesskatt. Då skatten för räkenskapsperioden 2011 enligt 179 § i mervärdesskattelagen (605/2009) skulle påföras inom tre år efter räkenskapsperiodens slut det vill säga under år 2014, upphävdes debiteringarna som gjorda efter den lagstadgade tidsfristen.

Debiterade mervärdesskatter för räkenskapsperioderna 1.1. - 31.12.2012, 1.1. - 31.12.2013 och 1.1. - 31.12.2014.

Mervärdesskattelagen 120 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., 121 a § 1 mom. och 2 mom., 121 c § 1 mom., 176 § (605/2009) 1 mom. och 179 § (605/2009) 1 mom.

Mervärdesskattedirektivet 2006/112/EY artikel 184, artikel 185.1 och artikel 187

Unionens domstols dom i ärendet C-532/16, SEB bankas

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.