26.8.2019/3817 HFD:2019:101

Privata socialtjänster - Stödtjänster inom hemservice - Skriftlig anmälan om erbjudande av stödtjänster inom hemservicen - Förvaltningsbeslut - Besvärsrätt

A hade till samkommunen anmält att han börjar erbjuda stödtjänster inom hemservicen. Samkommunen hade inte godkänt A som producent av stödtjänster inom hemservice. A besvärade sig över beslutet till förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen avvisade A:s besvär på den grunden att samkommunens beslut inte var överklagbart. Samkommunen besvärade sig över beslutet till högsta förvaltningsdomstolen. Samkommunen hänvisade bland annat till att den upprätthåller ett register över producenterna av stödtjänster inom hemservice, genom vilket den verkställer övervakningen.

Frågan i högsta förvaltningsdomstolen gällde om beslutet gällande den till samkommunen gjorda anmälan gick att överklaga. I bedömningen av beslutets överklagbarhet var det av central betydelse vilken innebörd myndighetens beslut hade för anmälarens rättsställning. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att särskilt i de fall då en kommunal myndighet ansåg att verksamheten inte kunde anses utgöra stödtjänster inom hemservicen, kunde tjänsteproducentens rättsskydd anses förutsätta att den kommunala myndighetens beslut gick att pröva i en domstol. Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och ärendet återförsändes till förvaltningsdomstolen för ny prövning.

Omröstning 4 - 1 om samkommunens besvärsrätt.

Grundlagen 21 § 1 mom.

Förvaltningsprocesslagen 5 § 1 mom.

Lagen om privat socialservice 11 § och 27 §

Socialvårdslagen 14 § 1 mom. 5 punkten samt 19 § 1 och 3 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Petri Helander, Ari Wirén och Toomas Kotkas. Föredragande Riitta Hämäläinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.