22.8.2019/3757 HFD:2019:100

Varumärke - Färgvarumärke - Figurvarumärke - Positionsvarumärke - Varumärkesslag - Framställning av varumärke - Föremålet för varumärkesskydd - Klar och precis varumärkesansökan - Ändring av varumärkesansökan - Ändring av besvären - Prövning av yrkande - Unionens domstols dom med anledning av begäran om förhandsavgörande

Ett bolag hade ansökt om att ett varumärke som framställts som en figur i färger skulle registreras som ett färgvarumärke. Patent- och registerstyrelsen hade avslagit ansökan med den motiveringen att bolaget inte hade företett tillräckligt starka bevis på användning för att varumärket skulle kunna anses ha erhållit särskiljningsförmåga som färgvarumärke. Marknadsdomstolen hade för sin del avslagit bolagets besvär på grund av att varumärket inte uppfyllde kravet som gällde grafisk framställning.

I sin dom med anledning av högsta förvaltningsdomstolens begäran om förhandsavgörande i ärendet Hartwall, C-578/17 ansåg unionens domstol att det var relevant för att avgöra föremålet för och omfattningen av det sökta varumärkesskyddet om ansökan avsåg registrering som färgvarumärke eller figurvarumärke och denna omständighet hade också betydelse vid bedömningen av varumärkets särskiljningsförmåga. När det i ansökan om registrering rådde konflikt mellan märket som sådant och vilken varumärkestyp det hade uppgetts tillhöra skulle ansökan avslås på grund av att varumärkesansökan inte var klar och precis.

Då bolagets ansökan avsåg registrering som färgvarumärke av ett sådant varumärke som grafiskt hade framställts i form av en konturförsedd figur ansåg högsta förvaltningsdomstolen att föremålet för ansökan om registrering blev oklar på det sätt som avsågs i unionens domstols dom och att detta utgjorde hinder för registrering.

Yrkandena som bolaget framställt i högsta förvaltningsdomstolen efter unionens domstols dom, enligt vilka varumärket i andra hand hade bort registreras som ett positionsvarumärke eller i tredje hand som ett färgvarumärke, togs inte till prövning i högsta förvaltningsdomstolen.

Varumärkeslagen (7/1964) 1 § (39/1993) 2 mom., 13 § (56/2000), 17 § (1715/1995), 19 § 1 mom. och 2 mom. (56/2000) samt 23 §

Varumärkeslagen (544/2019) 107 § 1 mom.

Förvaltningsprocesslagen 27 § och 51 § 2 mom.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet 2008/95/EY) 2 art.

C-578/17, Hartwall (ECLI:EU:C:2019:261), C-104/01, Libertel (ECLI:EU:C:2003:244) och C-49/02, Heidelberger Bauchemie (ECLI:EU:C:2004:384)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio och Anne Nenonen. Föredragande Kristina Björkvall.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.