28.6.2019/3062 HFD:2019:85

Offentlig upphandling - Företag som hör till samma företagsgrupp som anbudsgivaren har deltagit i förberedelserna av upphandlingen och entreprenadförhandlingen - Intressekonflikt - Utesluta en anbudsgivare ur anbudsförfarandet - Gottgörelseärende - Förutsättningar för gottgörelse

Högsta förvaltningsdomstolen hade att på Företag A:s besvär avgöra om marknadsdomstolens avgörande var felaktigt till den del Företag A:s begäran om gottgörelse hade förkastats.

Frågan med avseende på bedömningen av upphandlingsförfarandet var, om den upphandlande enheten var skyldig att för att garantera anbudsgivarna ett likvärdigt och icke-diskriminerande förfarande och för att förhindra en snedvriden konkurrens, utesluta Företag B ur det anbudsförfarande som gällde delentreprenaden för en simhalls vattenbehandlingsarbeten på den grund, att Företag C, som tillhörde samma företagsgrupp som företag B, hade uppgjort de tekniska planerna som ingick i anbudsbegäran och efter att anbuden öppnats, innan anbudsförfarandet var avgjort hade deltagit i entreprenadförhandlingen om Företag B:s anbud.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i likhet med marknadsdomstolen att det, att Företag C hade deltagit i förberedelserna av upphandlingen genom att göra upp de tekniska planerna, inte hade äventyrat anbudsgivarnas likvärdiga och icke-diskriminerande behandling eller snedvridit konkurrensen, trots att Företag B, som ingick i samma företagsgrupp som Företag C, hade deltagit i anbudsförfarandet gällande delentreprenaden om vattenbehandlingsarbetena.

Marknadsdomstolen hade inte i sitt beslut tagit ställning till upphandlingsförfarandets felaktighet till den del upphandlingsenheten hade tillåtit två experter på vattenbehandling från Företag C att delta i entreprenadförhandlingen om Företag B:s anbud innan anbudsförfarandet avgjordes.

Enligt det protokoll som upphandlingsenheten hade uppgjort var syftet med entreprenadförhandlingen om Företag B:s anbud att tillsammans med Företag B gå igenom anbudets innehåll och dess förutsättningar i valet av entreprenör. Ur denna synvinkel hade det, att två representanter från Företag C deltagit i entreprenadförhandlingen om Företag B:s anbud, med beaktande av de nämnda företagens gemensamma ekonomiska intressen, varit ägnat att orsaka misstankar om upphandlingsförfarandets opartiskhet och en intressekonflikt, oberoende av vilka faktiska påverkningsmöjligheter det två representanterna för Företag C som deltog i entreprenadförhandlingen hade med avseende på valet av entreprenör. Till denna del hade upphandlingsförfarandet varit felaktigt.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att intressekonflikten hade gått att undvika och upphandlingen gått att genomföra felfritt genom att upphandlingsenheten inte hade tillåtit representanterna för Företag C att delta i entreprenadförhandlingen om Företag B:s anbud.

Avseende gottgörelsen gällde frågan om det att representanter för Företag C hade deltagit i entreprenadförhandlingen om Företag B:s anbud hade bidragit till att Företag B hade valts till entreprenör i strid med villkoren i anbudsförfarandet. Det att representanter för Företag C hade deltagit i entreprenadförhandlingen om Företag B:s anbud hade inte lett till att vare sig Företag B:s anbud eller att de krav som i anbudsförfarandet hade ställts på anbudsgivarna hade ändrats så att de hade gynnat Företag B. Det hade inte heller i övrigt framkommit någon grund för att Företag B:s anbud inte borde ha valts till vinnande anbud utgående från villkoren i anbudsförfarandet. Det att representanter för Företag C hade deltagit i entreprenadförhandlingen om Företag B:s anbud kunde inte visas ha påverkat slutresultatet i upphandlingsförfarandet på ett sådant sätt att Företag A som hade givit ett dyrare anbud hade haft en realistisk möjlighet att i ett felfritt förfarande vinna anbudsförfarandet.

Förutsättningarna för gottgörelse uppfylldes inte. Högsta förvaltningsdomstolen avslog de av Företag A anförda besvären och ändrade inte slutresultatet i marknadsdomstolens beslut.

Omröstning 4 - 1.

Lagen om offentlig upphandling och koncession 1 § 2 mom., 3 § 1 mom., 66 §, 79 § 1 mom., 81 § 1 mom. 7 och 8 punkten, 154 § 1 mom. 4 punkten samt 155 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Alice Guimaraes-Purokoski, Mikko Pikkujämsä, Timo Räbinä och Anne Nenonen. Föredragande Pasi Yli-Ikkelä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.