26.6.2019/2993 HFD:2019:84

Offentlig upphandling - Ramavtal - Angivande av de upphandlande enheter som är parter i ramavtalet - Beskrivning av föremålet för upphandlingen - Tillräcklig information för att lämna anbud - Principerna om likvärdig och icke-diskriminerande behandling av parterna och öppenhet

Frågan i högsta förvaltningsdomstolen gällde om Hansel Ab i samband med konkurrensutsättningen för ramavtalet gällande upphandling av flytande bränslen och deras cisternleverans, och då handlingarna i anbudsförfrågan gjordes, hade förfarit i strid med upphandlingslagens bestämmelser.

Den första frågan gällde om de upphandlande enheter som angivits som parter i ramavtalet i anbudsförfrågan hade angivits på det sätt som upphandlingsbestämmelserna förutsätter. Den andra frågan gällde om uppgifterna om leveransställena i anbudsförfrågan hade varit tillräckliga för att bedöma transportkostnaderna med tanke på anbudspriset.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att Hansel Ab inte hade förfarit enligt upphandlingsbestämmelserna. Hansel Ab hade som upphandlande enheter och parter i ramavtalet uppgett en stor mängd sådana upphandlande enheter som inte enligt en förhandsbedömning och inte enligt Hansel Ab:s tidigare erfarenhet använder sig av ramavtal. Därför hade de anbudsgivare som övervägde att delta i ramavtalet inte utgående från dokumenten gällande anbudsförfrågan fått realistisk och tillräcklig information om det tänkta ramavtalets omfattning till den del det gällde de upphandlande enheterna. Anbudsförfrågan var inte till denna del förenlig med upphandlingsbestämmelserna.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg vidare att leveransställena för det flytande bränslet, med tanke på bedömningen av levnadskostnaderna vilken påverkade anbudspriset, inte i anbudsförfrågan hade uppgetts med sådan noggrannhet att de anbudsgivare som övervägde att delta i ramavtalet, med beaktande av de bristfälliga uppgifterna om de upphandlande enheterna som var parter i ramavtalet, hade fått tillräcklig information om de upphandlingar enheterna sannolikt skulle göra under avtalstiden. Tillräckliga uppgifter hade varit möjliga att uppge utgående från upphandlingshistoriken som varit i den tidigare leverantörens kännedom. Uppgifterna i anbudsförfrågans handlingar var som en helhet betraktade otillräckliga och hade därför varit ägnade att inverka så att anbudsgivarnas likvärdig och icke-diskriminerande ställning, i fråga om att lämna likställda och jämförbara anbud och i samband med jämförelsen av anbuden, inte hade varit tryggad i anbudsgivningen.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde marknadsdomstolens beslut och upphandlingsbeslutet till den del det gällde de optionella åren och förbjöd Hansel Ab att verkställa upphandlingsbeslutet under de optionella åren efter 7.3.2020 då avtalsperioden tog slut.

Omröstning om beslutsskälen 3 - 2.

Lagen om offentlig upphandling och koncession 1 §, 2 § 1 och 2 mom., 3 § 1 mom., 30 § 4 mom., 42 § 1 - 4 mom., 67 § 1 mom. samt 68 § 1 och 12 punkten

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, skälen 60 och 61 i ingressen samt artikel 5.5 och artikel 33.1 och 2

Unionens domstols dom C-216/17 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust och Coopservice (EU:C:2018:1034)

Se även HFD 2016:182 och HFD 2018:128

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Alice Guimaraes-Purokoski, Vesa-Pekka Nuotio, Timo Räbinä och Anne Nenonen. Föredragande Pasi Yli-Ikkelä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.