25.6.2019/2986 HFD:2019:83

Handlingsoffentlighet - Tidpunkt för bedömning av offentligheten - Omfattningen av ett statsbolags företagshemlighet - Tystnadsplikt inom advokatverksamhet - Offentlighet gällande uppgifter om ett bolags styrelsearbete - Promemoria över granskningen - Utredning av derivatansvaren

De till statens revisionsverk riktade begäranden om uppgifter hade gällt den promemoria "Ansvarsfrågor vid utredning av Finavias derivatansvar" som gällde revisionsverkets laglighetsgranskning. Frågan om promemorians offentlighet och sekretess avgjordes i högsta förvaltningsdomstolen utgående från de omständigheter som var rådande då revisionsverkets beslut om uppgiftsbegärandena fattades. Med anledning av besvären skulle således inte avgöras huruvida den över granskningen gjorda promemorians offentlighetsstatus eventuellt senare hade ändrats i förhållande till nämnda tidpunkt.

Varken offentlighetslagen eller någon annan lag gav anledning till att anse att omfattningen av företagshemligheter i ett helt eller delvis statsägt bolag på grund av ägarstrukturen skulle vara snävare än i bolag med annan ägarstruktur. Med tanke på företagshemlighetens omfattning saknade det även betydelse att uppgifter om bolaget eller dess verksamhet hade kommit i myndigheternas besittning i samband med granskningen.

Ur promemorian framgick uppgifter om utredningar och åsikter som vissa advokater, som verkat som Finavia Abp:s juridiska rådgivare, hade framfört i olika skeden av behandlingen av derivatansvarsfrågan. Dylika utredningar och åsikter som har framförts i samband med juridisk rådgivning omfattas av den i 5 c § 1 mom. i lagen om advokater avsedda tystnadsplikten för advokater om inte huvudmannen har önskat att avstå från denna till huvudmannens skydd stadgade skyldighet. Med beaktande av att Finavia Abp hade önskat behålla i fråga varande uppgifter hemliga, och att det är av betydelse för de allmänna förutsättningarna för en rättvis rättegång att informationsutbytet mellan en advokat och huvudmannen är konfidentiellt, skulle uppgifterna anses vara i 24 § 1 mom. 20 punkten i offentlighetslagen avsedda företagshemligheter.

Ur promemorian framgick uppgifter om Finavia Abp:s styrelsebeslut, styrelsemedlemmars diskussioner och deras åsikter, styrelsemedlemmars och andra i bolaget anställda personers sysslor och övriga motsvarande upplysningar om och beskrivningar av bolagets interna arbetssätt och beslutsfattande, utredningar om behandlingen av ärenden samt observationer gällande verksamheten och bedömningar av densamma. Enbart på grund av sin ovan beskrivna natur kunde dessa uppgifter inte som en del av en myndighetshandling anses utgöra sekretessbelagda företagshemligheter med hänvisning till offentlighetslagen.

Det kunde anses påverka företagets allmänna verksamhetsförutsättningar, att diskussioner förda inom Finavia Abp:s styrelse och övriga detaljerade uppgifter om styrelsearbetet och beskrivningar av beslutsfattandet, utredningar om behandlingen av ärenden samt observationer och bedömningar gällande verksamheten, blev offentliga. Efter att ha bekantat sig med promemorian ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det till dessa delar var fråga om i 24 § 1 mom. 20 punkten avsedda sekretessbelagda uppgifter. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade också att en del av dessa uppgifter var sekretessbelagda redan på grund av att de gällde juridisk rådgivning, skiljeförfarande eller detaljerat innehåll i förlikningsavtal.

Omröstning 4 - 1. Föredragandens avvikande åsikt.

Finlands grundlag 12 §

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 1 § 1 mom., 3 §, 9 § 1 mom., 10 §, 22 § samt 24 § 1 mom. 17 och 20 punkten

Lagen om advokater 5 c § 1 mom.

Lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar 10 §

Se HD 2011:19, HFD 2019:10

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari och Pekka Aalto. Föredragande Mikko Rautamaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.