19.6.2019/2870 HFD:2019:80

Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Beskattnings av personlig inkomst - En i Finland allmänt skattskyldig andelsägare - SICAV-investeringsfond - UCITS-fond - Avkastningsandel - Förvärvs- och kapitalinkomst - Fri rörlighet för kapital

Den i Finland bosatta fysiska personen E hade investerat i en luxemburgisk fond. Fonden utgjorde en S-delfond till en enligt investeringsfondsdirektivet (2009/65/EG; UCITS-direktivet) verkande med stöd av en bolagsordning grundad SICAV-fond. E:s investeringar var riktade till SICAV-fondens S-delfonds D-kategori, vilken var en så kallad investeringsandel. Den avkastning som erhållits på investeringsandelen betalades årligen ut åt investerarna. Frågan i högsta förvaltningsdomstolen var om den avkastning E erhållit från fonden i sin helhet utgjorde förvärvsinkomst.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att skjuta upp ärendets behandling och enligt 267 FEUF begära förhandsavgörande av unionens domstol om följande fråga:

1. Ska artikel 63 och 65 i FEUF tolkas så att de utgör ett hinder för en sådan nationell tolkning enligt vilken sådan inkomst, som en i Finland bosatt fysisk person har erhållit från ett i enlighet med investeringsfonddirektivet 2009/65/EG med stöd av en bolagsordning grundat fondföretag (UCITS-fondföretag i bolagsform) med hemvist i en annan medlemsstat, inte i inkomstbeskattningen ska jämställas med inkomst från en finsk investeringsfond som är grundad i enlighet med samma direktiv med stöd av avtalsrättsliga regler (UCITS-fondföretag i kontraktsrättslig form) på den grund att den rättsliga formen för fondföretaget i den andra medlemsstaten inte motsvarar den rättsliga strukturen för en nationell investeringsfond?

Centralskattenämndens förhandsbeslut om inkomstbeskattning för skatteåren 2017 och 2018.

Inkomstskattelagen 3 § 4 punkten (1736/2009), 32 § och 33 c §

Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF) artikel 63 och 65

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.