17.6.2019/2850 HFD:2019:78

Markanvändning och byggande - Bygglov - Förlängning av bygglov för slutförande av arbetet - Påbörjande av byggnadsarbetet - Inledande möte - Anmälan om påbörjande av byggnadsarbete - Skydd för berättigade förväntningar

Ett företag hade beviljats fyra bygglov för vindkraftverk. Tillståndsbesluten hade vunnit laga kraft 5.5.2012. Företaget hade gjort anmälan om påbörjande av byggnadsarbete 7.4.2014 till kommunens byggnadstillsyn och ett inledande möte gällande byggloven hade hållits 10.8.2015. Företaget hade 25.8.2016 ansökt om förlängning av byggloven för slutförande av arbetet. Byggnadsinspektören hade avslagit företagets ansökningar på den grunden att inga i byggloven avsedda byggnadsarbeten hade inletts inom tre år från att besluten om bygglov hade vunnit laga kraft.

Tre av byggloven hade beviljats på villkor att det miljötillstånd som krävdes för vindkraftsbygget vann laga kraft. Med beaktande av att miljötillståndet var ett i förhållande till bygglovet separat tillstånd och baserade sig på separat lagstiftning och ett separat tillståndsförfarande, påverkades bygglovens giltighetstid inte av nämnda tillståndsvillkor eller att miljötillståndet vunnit laga kraft.

De byggnadsarbeten som byggloven gäller ska enligt 143 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen påbörjas inom tre år efter att tillstånden vunnit laga kraft. Om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom denna tid på det sätt som avses i 149 c §, har tillstånden förfallit. En ansökan om förlängning av tillstånden för slutförande av arbetet ska enligt 143 § 2 mom. göras medan tillstånden är i kraft.

En anmälan om påbörjande av byggnadsarbete eller ett inledande möte innebär inte i sig att byggnadsarbetena har påbörjats på det sätt som avses i 149 c § 2 mom. Det inledande mötet påverkar inte heller bygglovens giltighet. Ett inledande möte som i detta fall innebar att företaget hade gjort en anmälan om inledande av byggnadsarbetena betydde därför inte att företaget hade fått ett i 6 § i förvaltningslagen avsett skydd för berättigade förväntningar om att byggloven fortfarande 25.8.2016 var i kraft. Eftersom byggloven hade förfallit på grund av att inga byggnadsarbeten hade inletts inom tre år skulle ansökningarna om förlängning av byggloven avslås.

Markanvändnings- och bygglagen 143 § 1 och 2 mom., 149 c § 2 mom.

Förvaltningslagen 6 §

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Mika Seppälä, Taina Pyysaari, Jaakko Autio och Monica Gullans. Föredragande Petri Hellstén.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.