10.6.2019/2707 HFD:2019:74

Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol - Konkurrensärende - Fatalietid för framställning om påföljdsavgift - Preskription av framställning om påföljdsavgift - Bestämmande av konkurrensbrottets varaktighet - Misstänkt anbudskartell i kraftledningsentreprenad - Entreprenadanbud - Entreprenadavtal - Fullföljande av skyldigheterna enligt entreprenadavtalet

Frågan i högsta förvaltningsdomstolen gällde om Konkurrens- och konsumentverket hade gjort sin framställning om bestämmande av påföljdsavgift inom utsatt tid. I bedömningen av ärendet var den centrala frågan hur länge ett som helhet betraktat konkurrensbrott mellan konkurrenterna skulle anses ha pågått.

Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra till vilken tidpunkt de ekonomiska påföljderna och varaktigheten av konkurrensbrottet kunde anses sträcka sig i situation då den ena parten i den påstådda kartellen hade gjort ett inom kartellen avtalat entreprenadavtal med en utomstående aktör då entreprenaden blev klar 2,5 år efter att entreprenadavtalet hade ingåtts och entreprenadavtalsenliga betalningar gjordes ännu efter att entreprenaden blivit färdig.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att som en i artikel 267 i FEUF avsedd begäran om ett förhandsavgörande till unionens domstol framföra följande fråga:

Kan konkurrensreglerna enligt artikel 101 i FEUF tolkas så, att i ett fall där en part inom kartellen har gjort ett inom kartellen avtalat entreprenadavtal med en utomstående aktör, konkurrensbrottet, på grund av de ekonomiska påföljderna det orsakat, sträcker sig över hela den tid då de entreprenadavtalsenliga skyldigheterna uppfylls eller då för entreprenaden har erlagts betalning åt entreprenadavtalsparterna, det vill säga tills den sista raten av entreprenadbetalningarna är erlagd eller åtminstone tills i fråga varande entreprenad har blivit färdig;

eller kan konkurrensbrottet anses ha pågått endast till den tidpunkt då det skyldiga företaget har gett anbud på i fråga varande entreprenad eller gjort ett avtal om att genomföra entreprenaden?

Lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992) 1 a § (318/2004), 4 § (318/2004) 1 mom. samt 2 mom. 1 och 3 punkten samt 22 § (318/2004)

Rådets förordning (EG) nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget artikel 25.1 b

Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF) artikel 101 och 267

Unionens domstols domar 51/75 EMI Records v. CBS United Kingdom (EU:C:1976:85, styckena 30 och 31) och C-70/12 P Quinn Barlo m.fl. v. komissionen (EU:C:2013:351, stycke 40)

Se även tribunalens domar i de sammansatta ärendena T-147/09 och T-148/09 Trelleborg Industrie v. komissionen (EU:T:2013:259, stycke 68) samt i ärendet T 449/14, Nexans France och Nexans v. komissionen (EU:T:2018:456, stycke 129)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.