24.5.2019/2425 HFD:2019:68

Tillämpning av statsunderstödslagen - Förvaltningsprocess - Förvaltningsärende - Förvaltningsbeslut - Utövning av offentlig makt - Offentligt rättsförhållande - Allmän rättskipning - Privaträttsligt avtal - Statsunderstöd åt utländsk organisation att användas utanför Finland - Avbrytande av utbetalning och återkrav av statsunderstöd - Besluts överklagbarhet - Förvaltningsdomstolens behörighet

Finlands ambassad i Kabul hade fattat ett beslut om att avbryta utbetalningen av och återkräva en del av det redan utbetalda statsunderstöd som med ambassadens beslut hade beviljats den afganska organisationen A att användas i Afghanistan. A gjorde en begäran om omprövning av beslutet. Ambassaden avslog omprövningsbegäran.

Förutom det förvaltningsbeslut som gällde beviljandet av statsunderstödet hade ambassaden och A undertecknat ett avtal gällande understödet. I avtalet ingick villkor för utbetalning och användning av understödet, understödstagarens rapporterings- och bokföringsskyldighet, parternas anmälningsskyldighet samt återbetalning, avbrytande av utbetalningen samt återkrav. Enligt avtalet skulle tvister som hänförde sig till avtalet avgöras i Helsingfors tingsrätt.

Förvaltningsdomstolen upphävde på A:s besvär ambassadens beslut om att avbryta utbetalningen av understödet och att återkräva redan utbetalt understöd, samt beslutet som gällde omprövningsbegäran, och ansåg att återkrav av det redan utbetalda understödet inte kunde göras enligt statsunderstödlagen, eftersom A inte hörde till Finlands jurisdiktion, och privaträttsliga tvister som hänförde sig till avtalet enligt detsamma skulle avgöras i Helsingfors tingsrätt.

Med beaktande av statsunderstödslagens tillämpningsområde och att ambassadens och A:s rättsförhållande var offentligrättsligt till sin natur samt att avtalets syfte var att underlätta statsbidragsmyndighetens verksamhet utomlands, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att ambassaden hade kunnat fatta ett förvaltningsbeslut om att avbryta utbetalningen av statsunderstödet och att återkräva en del av det redan utbetalda understödet. Förvaltningsbeslutet kunde omprövas och på motsvarande sätt kunde ändring sökas i det beslut som ambassaden fattat med anledning av omprövningsbegäran. Förvaltningsdomstolen borde ha prövat A:s besvär och avgjort ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut och återsände ärendet till förvaltningsdomstolen för att behandlas som besvär. Omröstning 3-2.

Förvaltningsprocesslagen 4 § och 5 § 1 mom.

Statsunderstödslagen 1 § 2, 3 och 4 mom., 11 § 1 och 5 mom., 21 §, 34 § (688/2001) 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Anna Heikkilä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.