24.4.2019/1685 HFD:2019:59

Beviljande av utkomststöd - Grundutgift - Grundläggande utkomststöd - Folkpensionsanstalten - Vistelse i Finland - Familjemedlem - Flytt till Finland

Folkpensionsanstalten hade avslagit A:s ansökan om utkomststöd för september, oktober och november 2017 eftersom A:s inkomst hade överstigit de utgifter som beaktas i det grundläggande utkomststödet. A:s maka B och B:s barn hade inte ansetts ingå i sökandens utkomststödsfamilj. A:s maka B och dennas barn ansågs inte bo stadigvarande i Finland eftersom de hade vistats i Finland kortvarigt.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde Folkpensionsanstaltens beslut till den del det var fråga om beviljande av utkomststöd åt A från och med 13.10.2017.

Det huruvida personen vistas i någon kommun i Finland på det sätt som avses i 14 a § 1 mom. i lagen om utkomststöd inverkar på beviljandet av utkomststöd. Vid bedömningen beaktas förutom uppehållstillstånd längden av personernas vistelse i Finland, eventuella övriga familjeband i Finland, avsikten med boendet i Finland, eventuellt arbete och studier i Finland samt huruvida personen omfattas av socialskyddet i Finland. B hade lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket 13.10.2017. Enligt den utredning som i övrigt hade erhållits hade B och hennes döttrar flyttat till Finland för att bo hos A senast i början av oktober 2017.

Enligt 40 § 3 mom. i utlänningslagen hade B och hennes döttrar lagligt kunnat vistas i Finland under den tid då uppehållstillståndsansökan behandlades och de hade de facto bott i Finland sedan ansökan om uppehållstillstånd hade gjorts. Enligt 50 § 1 mom. i utlänningslagen beviljas i regel familjemedlemmar till en finsk medborgare och sådana familjemedlemmars minderåriga ogifta barn uppehållstillstånd, vilket innebär att beviljande av uppehållstillstånd inte förutsätter att sökandens försörjning i Finland är tryggad så att det inte tyder på att sökanden skulle bli beroende av utkomststöd eller någon annan ekonomisk förmån som tryggar försörjningen.

Enligt den utredning som lämnats in angående B:s och hennes döttrars boende i Finland skulle deras vistelse i Finland inte anses ha varit kortvarig efter att de hade flyttat till Finland i syfte att stadigvarande bosätta sig hos A och hade ansökt om uppehållstillstånd. B och hennes barn hade från och med 13.10.2017 vistats i Finland på det sätt som avses i 14 a § 1 mom. i lagen om utkomststöd. De hade bordat beaktas som A:s i den nämnda lagens 3 § 1 mom. avsedda familjemedlemmar då beslut fattades om beviljande av utkomststöd om vilket A hade ansökt för oktober och november 2017.

Lagen om utkomststöd 1 §, 2 § 1 mom., 3 § 1 mom., 14 a § 1 mom.

Utlänningslagen 40 § 3 mom. och 50 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Janne Aer, Antti Pekkala och Toomas Kotkas. Föredragande Marja-Liisa Judström.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.