24.4.2019/1682 HFD:2019:58

Utkomststöd - Grundläggande utkomststöd - Kompletterande utkomststöd - Serviceboende - Klientavgift - Måltidsavgift - Sänkning eller slopning av avgift

Ärendet gällde huruvida avgifterna som uppstått till följd av boende på en rehabiliteringsenhet är utgifter som beaktas vid kompletterande utkomststöd.

A, som hade ansökt om utkomststöd, bodde på en rehabiliteringsenhet för vilken hon i måltidsavgift skulle betala 435,00 euro samt 300,82 euro som avgift för stödtjänster, omsorg och vård. Folkpensionsanstalten hade inte beviljat utkomststöd åt henne för dessa utgifter på den grunden att de inte tas i beaktande som utgift i det grundläggande utkomststödet.

A ansökte om kompletterande utkomststöd för de nämnda utgifterna. Samkommunen avslog ansökan till den del den gällde måltidsavgiften med den motiveringen att utgifter för kost hör till utgifter som täcks av grunddelen. Till den del ansökan gällde stödtjänsterna avslogs ansökan med motiveringen att A i första hand skulle ansöka om slopande av serviceavgiften.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att i utgångsläge sänks eller slopas klientavgifterna för en person som är i behov av långvarigt utkomststöd. När behovet av utkomststöd fastställs beaktas personens alla faktiska inkomster och utgifter. Samkommunen hade inte slopat klientavgiften som hade fastställts för A. De klientavgifter som hade fastställts för A skulle beaktas vid bedömningen av behovet av kompletterade utkomststöd.

Den måltidsavgift som hade fastställts för A överskred den beräknade utgiften för kost som ingick i det grundläggande utkomststödet och följaktligen hade A:s utgifter för kost varit högre än genomsnittet. Måltidsavgiften kunde beaktas i det kompletterande utkomststödet till den del måltidsavgiftens storlek berodde på A:s särskilda behov eller förhållanden.

I A:s avgifter för stödtjänster, omsorg och vård kan ingå sådana i 7 c § i lagen om utkomststöd avsedda utgifter som täcks med kompletterande utkomststöd som är en följd av A:s särskilda behov eller förhållanden. Till den del det i avgifterna möjligen ingår hemsjukvård som givits åt A är det fråga om utgifter som täcks med grundläggande utkomststöd.

Högsta förvaltningsdomstolen avslog samkommunens besvär.

Lagen om utkomststöd 2 § 1 mom., 4 § 3 mom., 7 a §, 7 b § 1 mom., 7 c § 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Janne Aer, Antti Pekkala och Toomas Kotkas. Föredragande Marja-Liisa Judström.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.