15.4.2019/1521 HFD:2019:54

Handlingsoffentlighet - Handling som hör till lagfartsärende - Avvittrings- och arvskiftesinstrument - Tillämplig lag - Lantmäteriverkets behörighet

Den till Lantmäteriverket riktade begäran om att få ta del av handlingar gällde ett avvittrings- och arvskiftesinstrument, som i tiderna hade hänfört sig till ett lagfartsärende som tingsrätten hade avgjort. Handlingen hade överförts från tingsrätten till lantmäteribyrån och senare till Lantmäteriverket i samband med att de i jordabalken avsedda inskrivningsmyndighetens uppgifter från början av 2010 hade överförts från tingsrätterna till lantmäteribyråerna. En sådan här handlings offentlighet, när den begärdes av Lantmäteriverket, bestämdes enligt offentlighetslagen och inte lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar. Lantmäteriverket var behörig att fatta beslut angående begäran om handling.

Jordabalken 6 kap. 14 § 3 mom. (378/2007)

Jordabalken 6 kap. 14 § 3 mom. (572/2009)

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 14 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Pekka Aalto och Monica Gullans. Föredragande Mikko Rautamaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.