12.4.2019/1487 HFD:2019:51

Inkomstbeskattning - Avskrivning av förluster - Fusion - Fusionens inverkan på avskrivning av förlust - Successiva fusioner - Koncernbolag

A Ab:s räkenskapsperiod var ett kalenderår. I beskattningen för år 2008 hade för A Ab fastställts förlust i förvärvskällan för näringsverksamhet. Bolagets aktier hade under det förlustbringande året 2008 från början av året och fram till 3.9.2008 ägts av det svenska B Ab. B Ab hade 3.9.2008 sålt aktierna i A Ab till C Holding Ab. C Holding Ab var helt i B Ab:s ägo. Skatteförvaltningen hade beviljat A Ab dispens för att avdra förlusten för skatteår 2008 oberoende av ägobytet.

B Ab hade år 2009 grundat D Holding Ab som sin helhet ägdes av B Ab. C Holding Ab fusionerades med D Holding Ab 1.1.2010, varmed D Holding Ab blev enda aktieägare i A Ab. Senare samma dag fusioneras A Ab med D Holding Ab. Frågan gällde om D Holding Ab i sin för skatteåret 2010 verkställda beskattning med stöd av 123 § 2 mom. i inkomstskattelagen fick dra av den förlust som hade fastställts för A Ab för skatteåret 2008.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att A Ab och D Holding Ab var bolag som ingick i samma intressesfär och att A Ab vid fusionstidpunkten hade rätt att för sin del dra av ifrågavarande förlust. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade också att A Ab:s fusionering i D Holding Ab var en i 52 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet avsedd fusion. Nämnda bestämmelse grundade sig på rådets direktiv om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan. Fusionens skattepåföljder inklusive frågan om överförings av förlusten skulle därför bedömas med beaktande av målsättningarna i nämnda direktiv. På dessa grunder ansåg högsta förvaltningsdomstolen att A Ab:s förlust från år 2008 överfördes då bolaget fusionerades och skulle dras av i D Holding Ab:s beskattning av inkomst av näringsverksamheten. Skatteår 2010.

Inkomstskattelagen 123 § 2 mom.

Se även HFD 1994-B-515

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Suvi Leskinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.