9.4.2019/1416 HFD:2019:46

Utkomststöd - Övriga grundutgifter - Boendeutgifter - Finansieringsvederlag - Bostadsaktiebolagslån - Nybyggnation - Aktiernas anskaffningsutgift - Hänvisning till bestämmelser gällande bostadsbidrag - Separata stödtyper

A hade ägt aktierna i bostadsaktiebolaget, som hade berättigat till besittningen av lägenheten, från det att den av bostadsaktiebolaget ägda byggnaden hade blivit färdig. A hade använt lägenheten som sin bostad. Bostadsaktiebolaget hade av aktieägarna uppburit ett månatligt finansieringsvederlag för att täcka återbetalningen av skulder och finansieringskostnaderna för skulder som åsamkats bolaget på grund av nybygget av fastigheten.

Kommunens tjänsteinnehavare hade avslagit A:s ansökan om grundläggande utkomststöd för juli 2016 till den del det i ansökan hade yrkats att den beräknade andelen av finansieringsvederlaget som användes till att återbetala bostadsaktiebolagslånet skulle beräknas som i 7 b § 1 punkten (64/2006) i lagen om utkomststöd avsedd grundutgift. Nämndens sektion och förvaltningsdomstolen hade avslagit A:s överklaganden.

Det ifrågavarande ärendet gällde huruvida de finansieringsvederlag som A betalat skulle beaktas som en i 7 b § 1 punkten i lagen om utkomststöd avsedd boendekostnad till den del det var fråga om den beräknade andelen av finansieringsvederlaget som användes till att återbetala bostadsaktiebolagslånet. Enligt den nämnda bestämmelsen avses vid beviljande av utkomststöd som boendeutgifter i 6 § i lagen om bostadsbidrag (408/1975) avsedda boendeutgifter. Med beaktande av 56 § i lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014) skulle hänvisningen till 6 § i den upphävda lagen i det nu ifrågavarande ärendet anses innebära en hänvisning till 9 § i lagen om allmänt bostadsbidrag.

Med finansieringsvederlaget täcks bostadsaktiebolagets långfristiga utgifter såsom utgifter på grund av förvärv av fastigheten och byggnaden och nybyggnation. Bostadsaktiebolaget använder de av aktieägarna erlagda finansieringsvederlagen till att återbetala lånekapitalen och de finansieringskostnader som hänför sig till dessa lån som åsamkas av de nämnda långfristiga utgifterna. Finansieringsvederlaget är emellertid en enda odelbar ekonomisk prestation. Ekonomiskt sett utgör det finansieringsvederlag som erläggs av aktieägaren som det här är fråga om en gradvis betalning av aktiernas anskaffningsutgift.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det grundläggande utkomststödet och det allmänna bostadsbidraget är separata ekonomiska stödtyper som avviker från varandra vad gäller kriterierna för beviljande av stöden och syftet med stöden. I utkomststödet beaktas boendeutgifterna till ett belopp som är behövligt och skäligt medan finanseringsvederlagen beaktas beräkningsmässigt i bostadsbidraget inom ramen för de maximala underhålls- och finansieringsutgifterna. Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd i sista hand vars syfte är att trygga en persons och familjs utkomst och främja möjligheterna att klara sig på egen hand. Med hjälp av utkomststödet tryggas minst den oundgängliga utkomst som en person och familj behöver för ett människovärdigt liv. Syftet med det allmänna bostadsbidraget är däremot att sänka boendeutgifterna för hushåll.

Ekonomiskt sätt var det i det av A månatligen erlagda finanseringsvederlaget, som hänförde sig till finansieringen av nybyggnation, fråga om betalningen av aktiernas anskaffningsutgift. Vid beviljandet av grundläggande utkomststöd kunde finanseringsvederlaget till den del det nu är fråga om liknas vid ett personligt bostadslån och dess återbetalning. Syftet med lagen om utkomstöd var inte att finansieringsvederlaget till den del det nu var fråga om skulle beaktas som boendeutgift vid beviljandet av utkomststöd.

Trots hänvisningen i 7 b § 1 punkten i lagen om utkomststöd till bestämmelserna gällande bostadsbidrag ansåg högsta förvaltningsdomstolen att finansieringsvederlag som hänför sig till nybyggnation till den del det nu var fråga om inte skulle beaktas som övrig grundutgift vid sökandens utkomststödberäkning.

Högsta förvaltningsdomstolen avslog besvären. Ärendet slutade på det sätt som framgick av förvaltningsdomstolens beslut.

(Omröstning 5 - 3)

Lagen om utkomststöd 1 § 1 mom., 6 §, 7 § och 7 b § 1 punkten (64/2006)

Lagen om bostadsbidrag (408/1975) 6 § 2 mom. (1199/1993)

Lagen om allmänt bostadsbidrag 1 §, 8 §, 9 § 2, 6 och 7 mom. samt 56 §

Lagen om bostadsaktiebolag 1 kap. 6 § 1 och 4 mom., 3 kap. 1 § och 3 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Anne Nenonen, Pekka Aalto och Ari Wirén. Föredragande Mika Paavilainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.