29.3.2019/1218 HFD:2019:41

Kommunalärende - Bokslut - Riktiga och tillräckliga uppgifter - Resultatet av kommunens verksamhet och ekonomiska ställning - Avskrivning enligt plan - Avskrivningstider - Försiktighetsprincipen - Motsvarighet mellan avskrivningar och investeringar som avskrivs - Bestående aktiva - Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar - Bokslutets noter

Förvaltningsdomstolen hade på besvär av B upphävt stadsfullmäktiges beslut, med vilket bokslutet godkänts och ansvarsfrihet beviljats, på den grunden att beslutet var lagstridigt. Enligt förvaltningsdomstolen hade användningen i bokslutet av den ändrade avskrivningsplanen inneburit en minskning i antalet avskrivningar och hade för sin del lett till en betydande skillnad mellan de genomsnittliga planenliga avskrivningarna och de genomsnittliga investeringarna som skulle avskrivas. Förvaltningsdomstolen hade ansett att tillgångarnas verkliga ekonomiska livslängd inte hade blivit väsentligt längre än tidigare och att avskrivningarna som använts i bokslutet med tanke på försiktighetsprincipen hade varit för låga. Bokslutet kunde därför inte anses ha givit riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av kommunens verksamhet och om kommunens ekonomiska ställning och finansiering så som det förutsätts i kommunallagen.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut på besvär av kommunstyrelsen. Till skillnad från förvaltningsdomstolen ansåg högsta förvaltningsdomstolen att staden hade framfört rimliga och motiverade skäl till ändringen av avskrivningsplanen. De använda avskrivningstiderna var inom de ramar som definierats i bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar, det var motiverat att använda längre avskrivningstider än de nedre gränserna för avskrivningstiderna enligt de allmänna anvisningarna och det hade inte visats att den ekonomiska livslängden för någon av tillgångarna eller tillgångsgrupperna skulle ha avvikit från den ekonomiska livslängden enligt avskrivningsplanen. I bokslutet hade även lämnats uppgifter om skillnaden mellan avskrivningarna och investeringarna som avskrivs, redogjorts för den nämnda skillnadens väsentlighet samt bedömts behovet att granska avskrivningsplanen. Stadens ansvarige revisor hade inte i sitt revisionsprotokoll framfört några invändningar mot bokslutet och enligt ansvarige revisorns utlåtande gav bokslutet riktiga och tillräckliga uppgifter om stadens ekonomiska ställning.

När det vidare beaktades att avskrivningsplanen reflekterade den bokföringsskyldiges egen motiverade uppfattning gällande den ekonomiska livslängden för de tillgångar som skulle avskrivas, kunde det av stadsfullmäktige godkända bokslutet för räkenskapsperioden 2012 anses ha givit riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av stadens verksamhet och ekonomiska ställning. Därmed ansåg högsta förvaltningsdomstolen att stadsfullmäktige inte hade handlat i strid med lag då den godkände stadens bokslut för år 2012.

Kommunallagen (365/1995) 67 §, 68 § (519/2007) 1 - 3 mom., 68 a § (519/2007) 1 mom, 69 § (519/2007) 1 mom. och 73 § (519/2007) 1 mom. 2 punkten

Kommunallagen (410/2015) 147 § 1 mom. och 149 § 1 mom.

Lagen om vattentjänster (119/2001) 20 §

Bokföringslagen 1 kap. 3 §, 3 kap. 2 § (1304/2004), 3 § (1304/2004) 1 mom. 3 och 6 punkten, 2 mom. 2 punkten och 3 mom. 5 kap. 5 § (1304/2004) 1 mom. och 5 a § (1304/2004) 1 mom.

Bokföringsförordningen 2 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten

Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner (17.11.2009)

Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner (17.11.2009)

Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om avskrivningar enligt plan för kommuner och samkommuner (15.11.2011)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen, Pekka Aalto och Ari Wirén. Föredragande Riitta Hämäläinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.