12.3.2019/855 HFD:2019:37

Vattenhushållningsärende - Grundvatten - Energibrunn - Jordvärmesystem - Kvaliteten på grundvatten - Förorening - Intresseavvägning - Allmänt intresse - Klimatförändring - Utsläpp av växthusgaser

Avsikten med projektet var att minska på kostnaderna för energi genom att ersätta det befintliga oljeeldade systemet i bostadsbyggnaden på ändringssökandenas fastighet med jordvärme. I detta syfte skulle en ca 180 meter djup energibrunn borras i berggrunden på fastigheten. Platsen för energibrunnen var belägen inom grundvattenområde, på det egentliga området för grundvattenbildning. Förverkligande av projektet förutsatte således beviljande av tillstånd enligt vattenlagen.

Förutsättningarna för beviljande av vattenhushållningstillstånd bedömdes på basis av intresseavvägning enligt vad som föreskrevs i 3 kap. i vattenlagen.

Ändringssökandena hade såsom allmänt intresse åberopat att projektet medverkade i att förverkliga målsättningar i anknytning till förebyggande av klimatförändring. Med sådan allmän nytta som beaktas vid intresseavvägningen avses enligt 3 kap. 6 § i vattenlagen sådan konkret nytta som omedelbart anknyter till vattenhushållningsprojektet. I lagens förarbeten nämns trafikinfrastruktur, vattenförsörjning och naturvård som exempel på allmän nytta. Nyttan som kunde åstadkommas genom att minska konsumtionen av energi baserad på förbrukning av fossila bränslen och öka användningen av förnyelsebar energi samt genom den härav föranledda minskningen i utsläpp av växthusgaser var medelbar. Därtill skulle noteras att en intresseavvägning enligt vattenlagen företas projektspecifikt. Det förevarande projektets inverkan på sagda resultat, dvs. minskningen i utsläpp av växthusgaser, skulle i vilket fall som helst bedömas vara synnerligen ringa. En dylik fördel kunde följaktligen inte tas i beaktande som en betydelsefull nytta vid intresseavvägningen som avsåg projektet i fråga.

Som enskild nytta av projektet skulle vid intresseavvägningen med stöd av 3 kap. 7 § i vattenlagen beaktas den ekonomiska fördel med anledning av mindre uppvärmningskostnader som användningen av värmeenergi från jordvärmesystemet medförde fastigheten. Denna nytta av projektet för enskilt intresse skulle i enlighet med 3 kap. 4 § 1 mom. 2 punkten i vattenlagen jämföras med de förluster för allmänt eller enskilt intresse som medfördes av projektet.

Risken för grundvattenkvaliteten på området för bildning av grundvatten skulle anses utgöra en avsevärd förlust vid intresseavvägningen enligt vattenlagen. Den nytta av projektet för enskilt intresse som i enlighet med samma lag skulle tas i beaktande vid intresseavvägningen var inte avsevärd i förhållande till förlusten för det allmänna intresset enligt vad som förutsätts enligt 3 kap. 4 § 1 mom. 2 punkten i vattenlagen. Ansökan skulle därför avslås.

Vattenlagen (587/2011) 3 kap. 2 § 1 mom., 4 § 1 mom. 2 punkten, 6 § och 7 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen och Jaakko Autio samt miljösakkunnigråden Riku Vahala och Anna-Liisa Kivimäki. Föredragande Irene Mäenpää.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.