5.3.2019/765 HFD:2019:33

Mervärdesskatt - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Hyra av fastighet - Tjänster som anknyter till fastighet - Maskinsalstjänst

Högsta förvaltningsdomstolen skulle i ett ärende som gällde mervärdesskatt avgöra en fråga om tillämpningen av artikel 47 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG och artiklarna 13 b och 31 a i genomförandeförordningen nr 1042/2013 på de maskinsalstjänster som företaget A Ab tillhandahöll sina kunder.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt uppskjuta ärendets handläggning och i enlighet med artikel 267 i FEUF begära förhandsavgörande av unionens domstol enligt följande:

1. Ska artiklarna 13 b och 31 a i genomförandeförordningen (EU) nr 282/2011 om mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG, och som med genomförandeförordning nr 1042/2013 har ändrats vad gäller platsen för tillhandahållande av tjänster, tolkas så att den form av maskinsalstjänster som avses i huvudsaken, där en näringsidkare tillhandahåller sina kunder serverskåp jämte tilläggstjänster i en maskinsal, ska anses utgöra hyra av fast egendom?

2. Om svaret på den första frågan är nekande, ska artikel 47 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG och artikel 31 a i den ovan nämnda genomförandeförordningen ändå tolkas så att den form av maskinsalstjänster som avses i huvudsaken ska anses utgöra sådana tjänster som anknyter till en fastighet där platsen för tillhandahållandet av tjänsterna är den plats där fastigheten är belägen?

Skatteförvaltningens förhandsavgörande om mervärdesbeskattning för tiden 27.2.2017 - 31.12.2018.

Mervärdesskattelagen1 § 1 mom. 1 punkten, 27 §, 28 §, 65 § och 67 §

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 2.1 a och c, artikel 47 och artikel 135.1.1

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011, som med genomförandeförordning (EU) nr 1042/2013 av den 7 oktober 2013 har ändrats vad gäller platsen för tillhandahållande av tjänster, artikel 13 b och artikel 31 a

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.