1.3.2019/721 HFD:2019:29

Statstjänsteman - Uppsägning - Minskning av det arbete som kan erbjudas - Ändring av tjänsteförhållande för viss tid till ordinarie tjänst - Sk. ny arbetstagare

Expeditionsmästare A hade med beslut av närings-, trafik- och miljöcentralens samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA-keskus) 26.5.2015 sagts upp på grund av i 27 § 1 mom. 2 punkten i statstjänstemannalagen avsedda ekonomiska och produktionsmässiga skäl från och med 1.6.2015, så att tjänsteförhållandets sista dag var 30.11.2015.

KEHA-keskus hade 23.2.2015, det vill säga bara tre månader före A:s uppsägning, inrättat en ny tjänst som expeditionsmästare och hade med stöd av 10 § i den då i kraftvarande statsjänstemannanförordningen, utan att tjänsten förklarats ledig, utnämnt B, som vid tidpunkten för inrättandet av tjänsten skötte uppgiften på basis av ett tjänsteförhållande för viss tid. Enligt KEHA-keskus var det i ändringen av visstidsanställningen till tillsvidareanställning vad gällde B, som hade skött samma uppgifter sedan år 2001 på basis av ett tjänsteförhållanden för viss tid, en fråga om rättelse av ett förfarande som hade varit i strid med 9 § i statstjänstemannalagen.

B, som utnämnts till den nya tjänsten som expeditionsmästare, hade under tiden 10.6.2002 - 31.12.2014 varit utnämnd till tio på varandra följande tjänsteförhållanden för viss tid. Grunden för tjänsteförhållandena för viss tid hade varit att samma person varit tjänstledig från en annan uppgift inom ämbetsverket. Orsaken till B:s utnämning till ett tjänsteförhållande för viss tid under tiden 1.1-31.3.2015 hade varit annan orsak, att komma igång med KEHA-keskus inledningsfas.

Det hade funnits en i 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen stadgad grund för utnämningarna av B till tjänsteförhållanden för viss tid under tiden 10.6.2002 - 31.12.2014. Ändringen av tjänsteförhållandet till en ordinarie tjänst hänförde sig inte till en situation där myndigheten skulle ha kunnat anse att B:s tillfälliga uppgift hade förändrats och fått bestående karaktär och därför skulle ha krävt inrättande av en tjänst och överhuvudtaget en ordinarie tjänst och där utnämnandet av personen till en ordinarie tjänst inte skulle likställas med anställandet av en ny arbetstagare som avses i 27 § 2 mom. i statstjänstemannalagen. Därför och när uppgifterna som hänförde sig till den nya expeditionsmästarens tjänst kunde liknas med A:s tidigare uppgifter som expeditionsmästare, skulle utnämningen av B till en tjänst som expeditionsmästare, vilken inrättats för honom, likställas med i 27 § 2 mom. i statstjänstemannalagen avsett anställande av en ny arbetstagare i liknande uppgifter. Det att orsaken till tjänsteförhållandet för viss tid under tiden 1.1.-31.3.2015, avseende personen som utnämnts till den ordinarie tjänsten, hade varit annan orsak, att komma igång med KEHA-keskus inledningsfas, påverkade inte bedömningen. Inrättandet av den nya tjänsten som expeditionsmästare visade att KEHA-keskus möjligheter att erbjuda A uppgifter inte hade minskat på det sätt som avses i 27 § 1 mom. i statstjänstemannalagen. Därför hade det inte funnits i den nämnda bestämmelsen avsedd grund för uppsägningen av A. Besvären som anförts över förvaltningsdomstolens beslut, med vilket KEHA-keskus beslut att säga upp A hade upphävts, upphävdes.

Statstjänstemannalagen 9 § 1 mom., 27 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. 1 punkten

Statstjänstemannaförordningen 10 § 1 mom. (413/2007)

Se och jmf HFR 1999:4 och HFD 2019:28

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Anne Nenonen, Pekka Aalto och Ari Wirén. Föredragande Riitta Kreula.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.