1.3.2019/719 HFD:2019:28

Statstjänsteman - Uppsägning - Minskning av det arbete som kan erbjudas - Ändring av tjänsteförhållande för viss tid till ordinarie tjänst - Uppgift av permanent karaktär - Sk. ny arbetstagare

A hade med beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen 24.2.2015 sagts upp från tjänsten som planerare på grund av i 27 § 1 mom. 2 punkten i lagen om statstjänstemän avsedda ekonomiska och produktionsmässiga skäl från och med 1.1.2016, så att tjänsteförhållandets sista dag var 31.12.2015. Enligt beslutet fanns det inte möjligheter att erbjuda A lämpliga uppgifter.

NTM-centralen hade enligt anvisningar från arbets- och miljöministeriet, som givits hösten 2013 och som gällde olika ämbetsverk inom förvaltningsområdet, för sådana tjänstemän som länge skött uppgifter som hänförde sig till förvaltningen av strukturfonder, i olika skeden ändrat tjänsteförhållanden för viss tid till ordinarie tjänster. Orsaken var att det inte längre ansågs föreligga i 9 § i statstjänstemannalagen avsedd grund för tjänsteförhållandena för viss tid. För att garantera likvärdig och rättvis behandling hade NTM-centralen på hösten 2014, i en situation där behovet att minska arbetskraften redan behandlats i samarbetsförhandlingar, fortsatt att ändra tjänsteförhållanden för viss tid till ordinarie tjänster för personer som varit i sådana här tjänsteförhållanden. NTM-centralen hade 1.10.2014 utnämnt till ordinarie tjänst tre tjänstemän vars tjänsteförhållanden för viss tid hade börjat 29.5.2007, 11.9.2007 och 11.9.2008. De hade alla haft fyra på varandra följande tjänsteförhållanden för viss. Dessutom hade NTM-centralen 26.11.2014 utnämnt fem tjänstemän till ordinarie tjänster vars tjänsteförhållanden för viss tid hade börjat 19.11.2007, 1.6.2009, 1.4.2010, 5.9.2011 och 16.1.2012. En av dem hade varit i åtta på varandra följande tjänsteförhållanden för viss tid, de övriga tre eller fyra. Personerna som utnämnts till ordinarie tjänst hade enligt 10 § i statstjänstemannaförordningen utnämnts till tjänster som inrättats i stället för tjänsteförhållandena för viss tid och som hade tillsatts utan att tjänsterna förklarats lediga.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att vad gällde de nämnda tjänstemännen hade det vid ändringen av tjänsteförhållandena för viss tid till ordinarie tjänster i det förevarande fallet inte varit fråga om i 27 § 2 mom. 1 punkten i statstjänstemannalagen avsett anställande av ny arbetstagare i liknande uppgifter. De tillfälliga uppgifterna, till vilka tjänstemännen ursprungligen utnämnts, hade fått bestående karaktär och krävde därför inrättande av tjänst och i allmänhet tidsobestämt tjänsteförhållande. Trots ändringen av tjänsteförhållandena för viss tid till ordinarie tjänster hade möjligheterna för NTM-centralen att erbjuda arbete minskat på det sätt som avses i 27 § 1 mom. 2 punkten i statstjänstemannalagen och därför hade det funnits en i den nämnda bestämmelsen avsedd grund att säga upp A. Besvären som anförts över förvaltningsdomstolens beslut, med vilket A:s besvär avslagits, avslogs.

Statstjänstemannalagen 9 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. 1 punkten

Statstjänstemannaförordningen 10 § 1 mom. (413/2007)

Se och jmf HFD 1999:4, HFD 2019:29

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Anne Nenonen, Pekka Aalto och Ari Wirén. Föredragande Riitta Kreula.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.