19.2.2019/590 HFD:2019:25

Utkomststöd - Folkpensionsanstalten - Grundläggande utkomststöd - Grundutgift - Hälso- och sjukvårdsutgift - Glasögon - Belopp som kan anses vara behövligt - Anskaffningskostnad som grundar sig på konkurrensutsättning - Sökandens utredningsskyldighet

A hade 2.6.2017 från en optikaffär skaffat glasögon som kostade 234 euro. A ansökte 7.6.2017 om grundläggande utkomststöd för anskaffningen av glasögon. A ansåg att hälso- och sjukvårdsutgiftens storlek var anskaffningspriset för glasögonen, det vill säga 234 euro.

Vid beräkningen av utkomststöd godkände Folkpensionsanstalten med sitt beslut i juni 2017 som till stödet berättigande anskaffningspris för glasögonen det så kallade paketpriset på 22,01 euro, om vilket Folkpensionsanstalten avtalat med optikaffärerna på basis av konkurrensutsättning. Folkpensionsanstaltens Center för omprövning avslog A:s begäran om omprövning och förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär.

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade besvärstillstånd åt A. Högsta förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär.

Utgifterna för anskaffningen av glasögon hör till hälso- och sjukvårdsutgifter som enligt 7 b § 1 mom. i lagen om utkomststöd utöver de utgifter som täcks med grunddelen beaktas som övriga grundutgifter. De nämnda utgifterna beaktas till behövligt belopp, så vida de inte ska anses oskäliga. Sökanden av utkomststöd ska alltid vid behov lägga fram de utredningar som hänför sig till utgifterna.

Enligt A var det fråga om en normal anskaffning av glasögon som hade omfattat normala linser för astigmatism, sedvanliga bågar och syngranskning. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A inte vid ansökan av utkomststöd och inte heller efter det hade lagt fram en utredning enligt vilken glasögon enligt priset för Folkpensionsanstaltens konkurrensutsättning inte på grund av medicinska eller därvid jämförbara grundade skäl skulle ha varit lämpliga för honom.

Det grundläggande utkomststödet är ett stöd i sista hand. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att Folkpensionsanstalten, i egenskap av myndighet som beslutar om grundläggande utkomststöd, inte hade avgjort ärendet i strid med bestämmelserna gällande utkomststöd, när den vid beviljande av utkomststöd hade beaktat priset på 22,01 euro om vilket Folkpensionsanstalten avtalat med optikaffärerna på basis av konkurrensutsättning. Det att A hade skaffat glasögonen före han hade ansökt om utkomststöd påverkade inte bedömningen.

Lagen om utkomststöd 1 § 1 mom., 6 §, 7 §, 7 b § 1 mom. 4 punkten, 17 § 1 mom.

Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 12 § 1 mom.

Lagen om Folkpensionsanstalten 20 §

Ärendet har avgjorts av justitiråden Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Timo Räbinä, Anne Nenonen och Pekka Aalto. Föredragande Marja-Liisa Judström.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.