12.2.2019/419 HFD:2019:23

Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Politisk åsikt - Fängelsedom - Oproportionerlig bestraffning - Turkiet - Landinformation

A som var turkisk medborgare hade ansökt om uppehållstillstånd bland annat på den grund att han i hemlandet blivit föremål för ett oproportionerligt åtal, vilket betyder förföljelse. Enligt A har han åtalats för medlemskap i en terroristorganisation och spridning av en terroristorganisations material. Han är inte medlem i PKK men är en anhängare av PKK och stöder ett främjande av kurdfrågan. Migrationsverket godkände de centrala fakta A hade framfört. Verket bedömde ändå att A inte skulle bli orimligt bestraffad på grund av åtalet bland annat för att hans politiska verksamhet inte var betydande. Förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär.

A har senare inkommit med tilläggsutredning som visar att åtalet har lett till att han dömts till över två års fängelse för spridande av en terroristorganisations material. A hade på sitt Facebook-konto publicerat bilder samt kommenterat PKK på ett positivt sätt.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det är klart att en stat har rätt att åtala personer för terroristbrott och döma dem för det. Åtal eller bestraffningar kan trots det i vissa enskilda fall bedömas utgöra en grund för internationellts skydd, om de kan anses oproportionerliga eller diskriminerande. I ärendet skulle avgöras om den dom A hade dömts till i Turkiet utgjorde ett i 87 a § 2 mom. i utlänningslagen avsett oproportionerligt straff.

Som landinformation beaktades Europeiska människorättsdomstolens omfattande rättspraxis gällande klagomål som gjorts mot Turkiet gällande brott mot yttrandefriheten och friheten att delta i sammankomster och föreningsfrihet (människorättskonventionens artiklar 10 och 11). Särskilt beaktades rättspraxis i situationer som gällt åtal och bestraffningar i anslutning till PKK. Med hjälp av människorättsdomstolens rättspraxis erhölls landinformation om i vilken typ av situationer åtal väcks och hurudana straff som utdöms i Turkiet. Därutöver erhölls information om i vilken utsträckning Turkiets lagstiftning är i det här avseendet är förenlig med människorättsstandarderna, vilket kan vara av betydelse vid bedömningen av behovet för internationellt skydd.

I sin bedömning fäste högsta förvaltningsdomstolen uppmärksamhet vid att det inte i något skede hade framkommit att A skulle ha uppviglat till våld eller uppvisat åsikter som understöder våld. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A:s verksamhet till sina väsentliga delar kunde jämföras med de många fall där europeiska människorättsdomstolen har konstaterat att rätten till yttrandefrihet och föreningsfrihet har kränkts och fäst uppmärksamhet vid fängelsestraffets stränghet. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det fängelsestraff A blivit dömd till utgjorde en oproportionerlig bestraffning i förhållande till brottsbeskrivningen i domen. På dessa grunder skulle bestraffningen anses utgöra i 87 a § 2 mom. 3 punkten i utlänningslagen avsedd förföljelse.

Konventionen angående flyktingars rättsliga ställning artikel 1.A.2

Direktiv 2011/95/EU om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning) artikel 2 d, 4. 1, 3 och 4, artikel 9.2 c, artikel 10.1 e

Utlänningslagen 87 §, 87 a §, 87 b §, 88 c §, 88 d §, 88 e §

Ärende har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Hannu Ranta, Petri Helander, Tuomas Kuokkanen och Jaakko Autio. Föredragande Aino Salmi.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.