7.2.2019/386 HFD:2019:20

Utlänningsärende - Internationellt skydd - Rättsmedelsförfaranden - Tidsenlig bedömning av fakta - Landinformation - Bedömning av landinformationen i förvaltningsdomstolen - Hörande

Migrationsverket hade avslagit den afghanske medborgaren A:s ansökan om internationellt skydd. Förvaltningsdomstolen konstaterade i sitt beslut att Migrationsverket hade refererat endast allmän landinformation om Afghanistan, vilket kunde anses bristfälligt med tanke på de stora lokala variationerna i säkerhetsläget inom Afghanistan. Förvaltningsdomstolen bedömde i ljuset av Migrationsverkets utsaga och ändringssökandens bemötande säkerhetsläget i ändringssökandens hemtrakt och resvägen dit. Förvaltningsdomstolen avslog besvären.

Frågan i högsta förvaltningsdomstolen gällde om förvaltningsdomstolen hade kunnat bedöma betydelsen av den kompletterade landinformationen utan att återsända ärendet till Migrationsverket för ny behandling. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att förvaltningsdomstolen, som den skulle, hade beaktat betydelsen av exakt och aktuell landinformation i slutresultatet av beslutet. Ändringssökanden hade även i sitt bemötande till förvaltningsdomstolen fått ta ställning till Migrationsverkets utsaga samt framlägga ny landinformation. Besvären avslogs.

Förvaltningslagen 31 § 1 mom.

Förvaltningsprocesslagen 33 § 1 mom.

Utlänningslagen 98 § 2 mom.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning)

Unionens domstols (stor sammansättning) dom i ärendet C-585/16, Serin Alheto

Se även HFD 2010:84 och HFD 2014:152

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Hannu Ranta, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen och Jaakko Autio. Föredragande Elina Nyholm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.