4.2.2019/317 HFD:2019:16

Dröjsmål vid rättegång - Dröjsmålsgottgörelse - Uppsägning av tjänsteman - Besvärsärende - Förhöjd gottgörelse - Ärende av särskilt stor betydelse för part

Förvaltningsdomstolen hade funnit att handläggningen av ett besvärsärende som avsåg uppsägning av statstjänsteman A hade fördröjts med två år av orsak som domstolarna var ansvariga för och hade på denna grund dömt ut gottgörelse till A. Förvaltningsdomstolen hade avslagit yrkandet på att höja gottgörelsens sammanlagda belopp enligt vad som avses i 6 § 2 mom. i gottgörelselagen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att ärenden som gäller uppsägning av tjänsteman i regel bör betraktas vara av särskilt stor betydelse för den berörda parten. I det aktuella ärendet hade inte framgått omständigheter, på basis av vilka det kunde anses vara av mindre betydelse för A än dylika ärenden i allmänhet. A var berättigad till en förhöjning av gottgörelsen med ett belopp som högsta förvaltningsdomstolen värderade till 1 500 euro.

Lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (gottgörelselagen) 6 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Outi Suviranta, Jaakko Autio, Pekka Aalto och Ari Wirén. Föredragande Emil Waris.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.