29.1.2019/254 HFD:2019:12

Kommunalval - Valbesvär - Förfarandet i förvaltningsdomstolen - Granskande av röstsedlarna i domstolen - Syn - Överläggningshemlighet

Förvaltningsdomstolen hade, efter att den hade förrättat syn i ärendet 15.2.2018, med anledning av besvär som anförts av två ändringssökanden som ställt upp i valet, delvis upphävt beslutet av Sodankylä kommuns centralvalnämnd, med vilket kommunalvalets resultat hade fastställts, och återförvisat ärendet till centralvalnämnden för rättelse av valresultatet och fastställande av det nya valresultatet. Enligt förvaltningsdomstolens beslut hade centralvalnämnden gjort vissa av beslutet närmare framgående fel, vilka hade påverkat valresultatet så att en kandidat, som blivit vald med ett lägre jämförelsetal, felaktigt hade blivit fastställd.

Kommunalföreningen Keskustan Sodankylän kunnallisjärjestö rf anförde besvär över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen. Kommunalföreningen ansåg i sina besvär bland annat att den granskning av röstsedlarna och omräkning som förvaltningsdomstolen företagit genom att koncentrera sig främst på röster som givits åt Centern i Finland r.p. och Gröna förbundet r.p., var lagstridig.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det i den granskning av röstsedlar och omräkning som förvaltningsdomstolen förrättat 15.2.2018 inte hade varit fråga om förrättande av i 41 § i förvaltningsprocesslagen avsedd syn och inte heller något annat sådant tillfälle till vilket parterna i rättegången eller deras representanter borde ha kallats eller vid vilket de skulle ha fått vara närvarande. I den granskning och räkning av röstsedlarna som förvaltningsdomstolen förrättat var det däremot fråga om till förvaltningsdomstolens beslutsprövning hörande verksamhet som omfattades av den i 15 § i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar avsedda överläggningshemligheten. Granskningen och räkningen av röstsedlarna borde därför ha genomförts i närvaro av enbart förvaltningsdomstolens sammansättning. Förvaltningsdomstolens felaktiga förfarande hade emellertid inte lett till att den innehållsmässiga riktigheten av beslutet att stärka kommunalvalets resultat inte längre skulle ha varit möjligt att i högsta förvaltningsdomstolen bedöma utgående ifrån den tillgängliga utredningen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att förvaltningsdomstolen vid prövningen av valbesvär ska bedöma huruvida det i besvären har framförts sådana omständigheter på basis av vilka domstolen själv bör granska röstsedlarna och räkna antalet röster. Röstsedlarna ska granskas och rösterna räknas bara vid behov och till den del det är nödvändigt. På grund av det ovan nämnda felaktiga förfarandet i förvaltningsdomstolen granskades och räknades alla röstsedlar i högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att centralvalnämnden vid räkningen och fastställande av valets resultat gjort vissa av högsta förvaltningsdomstolens beslut närmare framgående fel. Centralvalnämndens förfarande hade emellertid inte påverkat valets resultat. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut. Centralvalnämndens beslut förblev därmed i kraft.

Förvaltningsprocesslagen 41 §

Lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar 15 §

Vallagen 103 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Pekka Aalto och Ari Wirén. Föredragande Riitta Kreula.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.