17.1.2019/95 HFD:2019:5

Utlänningsärende - Internationellt skydd - Beslut om att ärendet förfaller - Överklagbarhet - Ansökan om återbrytande - Sökanden har lämnat Finland - Frivillig återresa

Irakiska medborgarna A och B hade för egen och sina två minderåriga barns del sökt internationellt skydd i Finland. Migrationsverket hade avslagit deras ansökningar och beslutat att avvisa dem till Irak.

A och B besvärade sig över beslutet till förvaltningsdomstolen. Under ärendets handläggning kom det till förvaltningsdomstolens kännedom att familjen hade lämnat Finland med hjälp av flyktingorganisationen IOM. Ändringssökandenas ombud meddelade förvaltningsdomstolen att återresan till Irak hade berott på tvingande familjeskäl och att besvären inte återtas.

Förvaltningsdomstolen beslöt med stöd av 198 a § i utlänningslagen att ärendet förfaller eftersom ändringssökandena har lämnat Finland.

A och B yrkade i högsta förvaltningsdomstolen bland annat att deras besvär skulle prövas även till innehållet.

Högsta förvaltningsdomstolen avvisade besvären över förvaltningsdomstolens beslut. Förvaltningsdomstolen hade genom sitt beslut varken avgjort eller avvisat ändringssökandenas besvär. Det var därför inte fråga om ett i 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen avsett överklagbart beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen prövade ärendet som en ansökan om återbrytande och avslog ansökan. Förvaltningsdomstolen kunde, då den fått kännedom om att ändringssökandena frivilligt lämnat Finland för sitt hemland, med stöd av 198 a § i utlänningslagen besluta att ärendet förfaller.

Utlänningslagen 87 § 1 mom., 88 § 1 mom., 95 c § 1 mom., 147 §, 191 § 8 punkten och 198 a §

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning) artikel 46.11

Förvaltningsprocesslagen 51 § 2 mom. och 63 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Petri Helander, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen och Taina Pyysaari. Föredragande Petri Leinonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.