16.1.2019/91 HFD:2019:4

Kommunalärende - Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsens ordförande - Jävighet - Jävighet enligt generalklausulen

Kommunstyrelsens ordförande hade i sin skrivelse som publicerats i en lokal tidning behandlat bland annat dröjsmålet av bidrag som kommunen beviljat och i detta sammanhang kritiserat det ändringssökande som framställts mot bidragsbesluten. Skrivelsen hade publicerats efter att ändringsökanden hade framställt en omprövningsbegäran gällande kommunstyrelsens årliga beslut om beviljande av bidrag. Även om ändringssökanden inte i nämnts vid namn i skrivelsen hade det inte utgående ifrån skrivelsen förblivit oklart att den till nämnda delar riktade sig mot ändringssökanden.

Kommunstyrelsens ordförande hade i sin nämnda skrivelse uppmanat föreningar, som hade en möjlighet att få av kommunstyrelsen beviljade bidrag, att pressa ändringssökanden att upphöra med ändringssökandet gällande kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsens ordförande hade i sin skrivelse, i vilken hans ställning hade omnämnts, karaktäriserat besvären som ändringssökanden hade anfört som onödiga.

Ändringssökanden hade i och med sin omprövningsbegäran gällande kommunstyrelsens beslut om beviljande av bidrag använt sig av sin rätt enligt kommunallagen att som kommunmedlem söka ändring i de kommunala myndigheternas beslut och utöva laglighetsövervakning gällande kommunens självstyrelse. Ändringssökanden hade i sin omprövningsbegäran ansett att besluten om beviljande av bidrag var lagstridiga på det sätt som avses i 90 § (1375/2007) 2 mom. i kommunallagen (365/1995).

Ärendet som gällde beviljande av bidrag hade behandlats på nytt i kommunstyrelsen efter det att förvaltningsdomstolen med anledning av ändringssökandens besvär hade upphävt stadsstyrelsens tidigare beslut i ärendet. Den ovan nämnda kommunstyrelsens ordförande, vars skrivelse publicerats i den lokala tidningen, hade deltagit i beslutet gällande beviljande av bidrag och i behandlingen i kommunstyrelsen av omprövningsbegäran som ändringssökanden hade framställt. I en situation där ärendet som gällde beviljande av bidrag på grund av den omprövningsbegäran som ändringssökanden hade framställt hade behandlats på nytt i kommunstyrelsen efter att förvaltningsdomstolen med anledning av ändringssökandens besvär hade upphävt kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet, skulle tilltron till kommunstyrelsens ordförandes opartiskhet i de nämnda omständigheterna anses ha äventyrats av något annat särskilt skäl på det sätt som avses i 28 § 1 mom. 7 punkten i förvaltningslagen. Förvaltningsdomstolens beslut skulle därför upphävas till den del som förvaltningsdomstolen hade avslagit ändringssökandens besvär över kommunstyrelsens beslut med anledning av omprövningsbegäran. Även kommunstyrelsens beslut i ärendet som gällde omprövningsbegäran skulle av samma orsak upphävas.

Omröstning 4 - 1

Kommunallagen (365/1995) 52 § 2 mom., 90 § (1375/2007) 2 mom. och 92 § 1 mom.

Kommunallagen 147 §

Förvaltningslagen 28 § 1 mom. 7 punkten

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Outi Suviranta, Anne Nenonen, Pekka Aalto och Ari Wirén. Föredragande Mika Paavilainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.