7.1.2019/25 HFD:2019:2

Handlingsoffentlighet - Universitets urvalsprov - Provsvar - Provprestation - Offentlig handling - Sekretessgrund - Partsoffentlighet - Parts rätt att få information

En person som deltagit i universitetets urvalsprov hade begärt att få åtta övriga med sökandenummer identifierade sökandens svar på en viss uppgift i urvalsprovet. Svaren i urvalsprovet utgjorde i 24 § 1 mom. 30 punkten i offentlighetslagen avsedda provprestationer och var därmed enligt den nämnda bestämmelsen sekretessbelagda. Personen som deltagit i urvalsprovet hade inte med stöd av bestämmelserna gällande offentliga handlingar rätt att få information gällande provsvaren som hans begäran avsåg.

Personen som deltagit i universitetets urvalsprov hade som part rätt att ta del av sina egna provsvar. Därmed hade han en möjlighet att jämföra sina egna svar med modellsvaren och för sin egen del uppskatta huruvida bedömningen av provsvaren hade skett i enlighet med bedömningsgrunderna. Sökandens rättskydd vid bedömningen förverkligades i och med detta.

Bedömningen av urvalsprovet genomfördes inte genom att jämföra provdeltagarnas svar sinsemellan, utan svaren jämfördes med offentliggjorda bedömningsgrunder, som i detta fall hade omfattat modellsvaren som fakulteten gjort tillgängliga. De övriga provdeltagarnas svar hade därmed inte kunnat påverka bedömningen på de sätt som avses i 11 § i offentlighetslagen av den persons egna provsvar, som hade begärt svaren. Därför hade han inte enligt den nämnda bestämmelsen om en parts rätt att ta del av en handling rätt att få den information om övriga sökandens sekretessbelagda provsvar som hans begäran avsåg.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 11 § 1 mom. och 24 § 1 mom. 30 punkten

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Hannu Ranta, Mika Seppälä, Taina Pyysaari och Jaakko Autio. Föredragande Mikko Rautamaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.