3.1.2019/1 HFD:2019:1

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skattepliktigheten för försäljning - Hälso- och sjukvårdstjänst - Läkarcentral - Självständig läkaryrkesutövare - Försäljning i yrkesutövares namn och för dennas räkning - Tjänster utförda av läkarcentralen

A Ab utövade verksamhet med att driva läkarcentraler. Största delen av de läkare som verkade vid de läkarcentraler bolaget drev fungerade som självständiga yrkesutövare. De beslöt självständigt om sina arvoden, såg själv till avgifter enligt skatte- och pensionslagstiftningen, patientförsäkring och övriga lagstadgade skyldigheter som hör till företagsverksamhet samt bar risken för kreditförlust i form av eventuella obetalda arvoden. A Ab debiterade läkaryrkesutövarnas arvoden av klienterna i samband med sina egna tjänster till klienterna i fråga. I faktureringsdokumenten hade läkaryrkesutövarnas arvoden angivits under rubriken "Försäljningar som A Ab fakturerar på andras vägnar" och de innehöll uppgifter för individualisering av försäljaren, såsom namn, adress och FO-nummer, samt mervärdesskattespecifikation. A Ab ansågs debitera arvodena på läkaryrkesutövarnas vägnar och i deras namn och frågan var således inte till denna del om A Ab:s försäljningar. A Ab skulle inte betala mervärdesskatt på de mervärdesskattepliktiga ingrepp inom estetisk kirurgi som ingick i läkaryrkesutövarnas arvoden.

Vid besök för en läkaryrkesutövares ingrepp inom estetisk kirurgi debiterade A Ab klienter en poliklinikavgift, vilken utgjorde ersättning för åtgärder i samband med anordnandet av mottagningsbesök, laboratorie- och röntgentjänster, anestesitjänster utförda av läkare anställda hos A Ab, en institutionsandel som täckte de insatser vid operation eller andra ingrepp som gjordes av sjukskötare i A Ab:s tjänst och ersättning för operationsutrymmet, apparatur samt materialkostnader, samt därtill ersättning för vård i uppvaktningsrum efter en operation och eventuell vård vid övernattning samt receptavgift. Då nämnda tjänster och tillbehör överläts för mervärdesskattepliktig estetisk kirurgi, hänförde sig debiteringarna inte till sådana hälso- och sjukvårdstjänster som enligt 34 och 35 § i mervärdesskattelagen var befriade från skatt. Likaså var anslöt sig laboratorie- och röntgentjänsterna inte till hälso- och sjukvården enligt vad som förutsattes i 36 § 2 punkten i lagen. A Ab skulle betala mervärdesskatt på det vederlag som klienterna debiterades för utförandet respektive överlåtelsen av sagda tjänster och varor. Omröstning 4 - 1.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 6.10.2017 - 31.12.2018.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 mom., 18 § 2 mom., 19 § 1 mom., 34 § 1 mom., 35 § och 36 § 2 punkten

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artiklarna 2.1.c, 24.1 och 132.1.b och c

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Janne Aer, Vesa-Pekka Nuotio (skiljaktig) och Antti Pekkala. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.