Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2019

Avgörandena nummersvis

119-100 99-79 78-58 54-23 22-1

19.9.2019/4184 HFD:2019:119
Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande - Försäkringsdomstolens beslut - Invalidpension - Muntlig förhandling - Ny utredning - Högsta förvaltningsdomstolens behörighet
19.9.2019/4183 HFD:2019:118
Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Försäkringsdomstolens beslut - Muntlig förhandling - Domstolens prövning ex officio - Ärende som gäller återkrav - Bedömning av svikligt förfarande
18.9.2019/4174 HFD:2019:117
Handikappservice - Personlig assistans - Personlig assistent - Anhörig - Sätt att ordna assistans - Köpt tjänst
18.9.2019/4168 HFD:2019:116
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Äktenskap - Kringgående av bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet - Bli bekant på en webbplats - Familjeliv - Bevisbörda - Skenäktenskap
16.9.2019/4140 HFD:2019:115
Yrkeshögskola - Beslut om att bevilja högskoleexamen - Fusk - Begäran om återbrytande på grund av ny utredning - Avslag på ansökan om återbrytande
13.9.2019/4112 HFD:2019:114
Barnskydd - Ändring av platsen för vård utom hemmet - Hörande av barn - Hörande av delaktiga i ärendet - Utelämna hörandet - Tillämplig lag - Procedurfel
13.9.2019/4115 HFD:2019:113
Markanvändning och byggande - Undantag - Förenings besvärsrätt - Rätt att anföra besvärsgrunder
12.9.2019/4095 HFD:2019:112
Utlänningsärende - Familjeåterförening - Försörjningsförutsättning - Fastställande av försörjningsförutsättningen - Familjemedlemmars på olika grunder ansökta uppehållstillstånd - Familj som bor i gemensamt hushåll
11.9.2019/4063 HFD:2019:111
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Fusion över statsgränserna - Skattepliktig inkomst - Kontinuitetsprincipen - Regleringsprovision och garantiarvode - Låne- och borgensförbindelser som getts under de fusionsföregående skatteåren
10.9.2019/4041 HFD:2019:110
Lagen om pension för arbetstagare - Motivering av beslut - Ministeriebeslut - Försäkringsverksamhet
4.9.2019/3936 HFD:2019:109
Offentlig upphandling - Fastigheters avfallshantering - Anbudsförfrågan - Definition av föremålet för upphandlingen - Tillräckliga uppgifter för att lämna anbud - Principerna om öppenhet, lika behandling av anbudsgivarna och proportionalitet
2.9.2019/3895 HFD:2019:108
Inlösningstillstånd - Kraftledning - Ändrad ledningsrutt - Kommunens utlåtande - Bristfällig utredning
30.8.2019/3893 HFD:2019:107
Kommunalbesvär - Jäv hos fullmäktigeledamot - Ansvarsfrihet - Ett understött förslag om att ansvarsfrihet inte beviljas
30.8.2019/3884 HFD:2019:106
Mervärdesskatt - Justering av avdrag som gäller fastighetsinvesteringar - Formella förutsättningar för debitering - Tidsfrist
28.8.2019/3854 HFD:2019:105
Mervärdesskatt - Förutsättningar för beskattning enligt uppskattning - Skatterevision - Försäljning som saknas i bokföringen - Uppskattning - Bedömning av bevisningen - Restaurangverksamhet
27.8.2019/3842 HFD:2019:104
Handikappservice - Ordnande med personlig assistens - Arbetsgivarmodell - Servicesedel - Förutsättningar för att fungera som arbetsgivare - Av staden ordnad hjälp
27.8.2019/3841 HFD:2019:103
Tjänstemannaärende - Polis - Uppsägning - Synnerligen vägande skäl - Grovt rattfylleri - Polismans uppförande - Tilltron till att polisens uppgifter sköts på behörigt sätt
26.8.2019/3831 HFD:2019:102
Mervärdesskatt - Uthyrning av platser för fordonsparkering - Kommunens personalparkering - Avdragsrätt
26.8.2019/3817 HFD:2019:101
Privata socialtjänster - Stödtjänster inom hemservice - Skriftlig anmälan om erbjudande av stödtjänster inom hemservicen - Förvaltningsbeslut - Besvärsrätt
22.8.2019/3757 HFD:2019:100
Varumärke - Färgvarumärke - Figurvarumärke - Positionsvarumärke - Varumärkesslag - Framställning av varumärke - Föremålet för varumärkesskydd - Klar och precis varumärkesansökan - Ändring av varumärkesansökan - Ändring av besvären - Prövning av yrkande - Unionens domstols dom med anledning av begäran om förhandsavgörande
Avgörandena nummersvis

119-100 99-79 78-58 54-23 22-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.