Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2018

Avgörandena nummersvis

178-159 158-139 138-118 117-98 97-78 77-58 57-38 37-18 17-1

9.7.2018/3334 HFD:2018:97
Mervärdesskatt - Tillämpningsområdet för mervärdesskatt - Skattepliktig rörelse - Undantag från skatteplikt på försäljning - Vederlag - Statligt stöd - Avdragsrätt - Kostnader för utbildning av personal
5.7.2018/3304 HFD:2018:96
Kommunikationsmarknaden - Grossistmarknaden för televisions- och radiotjänster - Tillämplig lag - Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation - Informationssamhällsbalken - Definition av betydande marknad - Företag med betydande marknadsinflytande - Skyldigheter för företag med betydande marknadsinflytande - Skyldighet att iaktta kostnadsorienterad prissättning - Mastspecifikt maximipris för antennplats i huvudsändarstationen - Reglerad verksamhet - Oreglerad verksamhet - Bundet kapital - Skälig vinst - Kommunikationsverkets prövningsrätt - Besvärsrätt
29.6.2018/3225 HFD:2018:95
Rättshjälp - Internationellt skydd - Uppenbart ogrundad ansökan - Muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen - Arvode enligt ärende - Fast arvode - Skäligt arvode - Förordning i strid med lagen
28.6.2018/3205 HFD:2018:94
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Internt flyktalternativ - Rimligt internt flyktalternativ - Afghanistan - Kabul
26.6.2018/3086 HFD:2018:93
Handlingsoffentlighet - Myndighets rätt till upplysningar - Polisens rätt till upplysningar - Sekretessbelagd upplysning - Verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården - Patient - Beslagtagande av narkotika - Brottsmisstanke - Skyldighet att vägra vittna
26.6.2018/3076 HFD:2018:92
Kommunalbesvär - Överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen - Tidpunkt då besvärstiden börjar - Kommunmedlem - Delgivande av förvaltningsdomstolens beslut mot mottagningsbevis
21.6.2018/3038 HFD:2018:91
Offentlig upphandling - Marknadsdomstolens behörighet - Definitionen av upphandlingskontrakt (offentligt kontrakt) - Val av anbudsgivare - Tjänst för jordbruksrådgivning
15.6.2018/2886 HFD:2018:90
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Ny skyddsgrund - Sexuell läggning - Bedömning av personlig trovärdighet - Uppenbart ogrundad ansökan - Muntlig förhandling
15.6.2018/2888 HFD:2018:89
Barnskyddets eftervård - Ersättning av vårdkostnader - Besvär eller förvaltningstvistemål - Kommun som har ersättningsansvar
14.6.2018/2861 HFD:2018:88
Skjutvapen - Beviljande av vapentillstånd - Godtagbara användningssyften - Uttömmande uppräkning - Arbetsgrund - Krav på nödvändighet - Vapen som motsvarar tjänstevapen - Gränsbevakare
11.6.2018/2771 HFD:2018:87
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Ansvarsbestämningsförordningen - Tillämpningsområde - Rättskränkningar som skett i en annan stat än i den i vilken sökanden är medborgare - Förbud mot tillbakasändning
7.6.2018/2722 HFD:2018:86
Lotterier - Penningspel - Förbud mot marknadsföring - Social media - Marknadsföring på webben - Friheten att tillhandahålla tjänster - Yttrandefrihet - Spelbolagets emblem
6.6.2018/2690 HFD:2018:85
Körtillstånd för taxiförare - Hinder för beviljande av tillstånd - Grundlagen - Näringsfrihet - Trafiksäkerhet - Uppenbar konflikt
1.6.2018/2611 HFD:2018:84
Förvaltningstvist - Marinen - Betald tjänstledighet - Studier vid yrkeshögskola - Tjänstgöringsförbindelse för sex år - Situation som inte regleras av lag - Jämkning av beloppet som återkrävs
31.5.2018/2593 HFD:2018:83
Miljötillstånd - Säkerhet - Avfallsbehandlingsverksamhet - Betong- och tegelkross - Garanterande av avfallsbehandling - Avslutande av verksamhet - Avfallets mängd och beskaffenhet - Nyttoanvändning - Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
30.5.2018/2583 HFD:2018:82
Markanvändning och byggande - Bygglov - Sökande av bygglov - Innehav av byggplats - Samägande - Samtycke till ansökan om bygglov av delägare till tomten - Avtal om delad besittning
28.5.2018/2541 HFD:2018:81
Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande - Utlänningsärende - Internationellt skydd - Försenad besvärstillståndsansökan - Ny utredning - Ny ansökan
24.5.2018/2487 HFD:2018:80
Miljötillstånd - Översyn av tillståndsvillkor - Väsentlig ändring av verksamheten - Produktion av betong - Produktionskapacitet - Bullerutsläpp - Trafik
22.5.2018/2388 HFD:2018:79
Rättshjälp - Utlänningsärende - Ersättning för tolkningskostnader - Koppling mellan rättsbiträde och tolk
21.5.2018/2372 HFD:2018:78
Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Uppenbart oriktig tillämpning av lag - Konkurrensbegränsning - Påföljdsavgift - Riktande av påföljdsavgift - Företags personliga ansvar - Principen om ekonomisk kontinuitet
Avgörandena nummersvis

178-159 158-139 138-118 117-98 97-78 77-58 57-38 37-18 17-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.