Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2018

Avgörandena nummersvis

178-159 158-139 138-118 117-98 97-78 77-58 57-38 37-18 17-1

22.8.2018/3830 HFD:2018:117
Jäv - Domstol - Objektiv opartiskhet - Föredragande i förvaltningsdomstolen - Utlänningsärende - Internationellt skydd - Underliggande ordinarie tjänst - Migrationsverket
22.8.2018/3829 HFD:2018:116
Jäv - Domstol - Objektiv opartiskhet - Föredragande i förvaltningsdomstolen - Utlänningsärende - Internationellt skydd - Underliggande ordinarie tjänst - Migrationsverket
20.8.2018/3808 HFD:2018:115
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Utbildningstjänst - Massagetjänster utförda av studerande i samband med utbildning vid massageläroanstalt
17.8.2018/3796 HFD:2018:114
Utlänningsärende - Återförening av familj - Familjemedlem - Familjeband - Familjerelation - Minderårigt barn - Sammantagen bedömning av de rådande omständigheterna - Barnets bästa
17.8.2018/3790 HFD:2018:113
Förtäckt dividend - Skattefritt gemenskapsförvärv - Användningen av ett aktiebolags mervärdesskattenummer - Undgående av skyldigheten att betala mervärdesskatt
17.8.2018/3774 HFD:2018:112
Dataskydd - Personuppgift - Söktjänst - Sökning med personens namn - Onödig personuppgift - Uppgift som berör hälsotillstånd - Brott mot liv - Rätten att bli glömd - Personuppgiftsansvarig - Avlägsnande av sökresultat - Skydd för privatlivet - Yttrandefrihet - Intresseavvägning
16.8.2018/3769 HFD:2018:111
Rättshjälpsärende - Begäran om avgörande - Behörig domstol - Högsta förvaltningsdomstolen - Rättsinstansordningen - Besvärstillståndssystem
16.8.2018/3753 HFD:2018:110
Medborgarskapsärende - Identitet - Utredd identitet - I befolkningsdatasystemet antecknad identitet - Korrigering av födelsetid - Avbrytande av tidsfrist
9.8.2018/3712 HFD:2018:109
Utlänningsärende - Utvisning - Skyddspolisens utlåtande - Äventyrande av den nationella säkerheten - Muntlig förhandling - Parts begäran att hålla muntlig förhandling - Rättssäkerhetsgarantierna i samband med utvisning
6.8.2018/3697 HFD:2018:108
Mervärdesskatt - Tillämpningsområdet för mervärdesskatt - Skattepliktig rörelse - Undantag från skatteplikt på försäljning - Överlåtelse av rättighet som gäller en fastighet - Parkeringsverksamhet - Uthyrning av lokaler och platser för parkering av fordon - Rätt till parkeringsplats med stöd av aktieinnehav - Rätt till avdrag
30.7.2018/3629 HFD:2018:107
Statsrådets förordning - Överklagbarhet - Rättsmedel - Rättvis rättegång - Lagen om fiske - Laxfiske - Delägarlag
27.7.2018/3624 HFD:2018:106
Jakt - Jaktlicens för hjortdjur - Besvärsrätt - Samlicens - Skyttelista
27.7.2018/3622 HFD:2018:105
Lagen om skydd för växters sundhet - Åtgärder för att bekämpa skadegörare - Skada som orsakats växtproduktionen - Ersättning av kostnaderna
27.7.2018/3620 HFD:2018:104
Miljöskydd - Förvaltningstvång - Behov av miljötillstånd - Vindkraftverk - Tillämpningen av riktvärden för buller - Föreläggande i syfte att hindra förorening i enskilt fall
23.7.2018/3544 HFD:2018:103
Markanvändning- och byggande - Byggnadstillsyn - Behovet av åtgärdstillstånd - Parkeringsområde - Konsekvenser för markanvändningen
16.7.2018/3470 HFD:2018:102
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Skyddsbestämmelse - Skyddsbestämmelses skälighet - Areell skyddsbeteckning - Bevarande av miljön - Förbud mot rivning av byggnad - Tolkning av planbestämmelser
12.7.2018/3416 HFD:2018:101
Nyttighetsmodellrätt - System för att vårda näthinnnan med laser - Ändring av skyddskrav - Vårdmetod - Nyhet - Teknisk skillnad - Tydlig skillnad - Muntlig förhandling - Ordnande av muntlig förhandling i marknadsdomstolen
12.7.2018/3406 HFD:2018:100
Läkemedelspreparat - Synonympreparat - Referensprisgrupp - Bildande av referensprisgrupp - Upptagning i referensprisgrupp - Prisanmälan - Anmälan om inledning av saluföring - Saluförande - Utredningsskyldighet - Besvärsprövning - Delgivning av beslut - Offentlig delgivning - Delgivning på webben - Samtycke till elektronisk delgivning
12.7.2018/3397 HFD:2018:99
Medborgarskapsärende - Identitet - Tillförlitlig utredning av identiteten - Helhetsbedömning - Motstridiga uppgifter - Födelsetid - Rättsmedicinsk undersökning för bestämmande av ålder
12.7.2018/3395 HFD:2018:98
Ersättningsgillt läkemedel - Grundersättning - Specialersättning - Begränsning av ersättning - Skäligt partipris - Hörande - Motsvarande preparat som används för behandlingen av samma sjukdom - Diabetesmedicin - Glargininsulin - Biosimilarpreparat - Skydd för berättigade förväntningar - Motivering av beslut
Avgörandena nummersvis

178-159 158-139 138-118 117-98 97-78 77-58 57-38 37-18 17-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.