Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2018

Avgörandena nummersvis

178-159 158-139 138-118 117-98 97-78 77-58 57-38 37-18 17-1

23.10.2018/4823 HFD:2018:138
Utlänningsärende - Minderårig asylsökande som kommit ensam till Finland - Avvisning - Försäkran om tryggheten i återvändandet och lämpliga förhållanden vid mottagandet - Barnets bästa - Spåra vårdnadshavare - Återvändande direktivet
19.10.2018/4773 HFD:2018:137
Beskattning av personlig inkomst - Skattepliktig inkomst - Förvärvsinkomst - Skada till följd av brott - Skadestånd - Grov oredlighet som gäldenär - Betalning av ersättning
18.10.2018/4756 HFD:2018:136
Stöd för närståendevård - Beviljande av stöd för närståendevård - Kommunens prövningsrätt - Av kommunen fastställda kriterier för beviljande av stöd - Bedömning i domstol av kommunens användning av prövningsrätt
18.10.2018/4755 HFD:2018:135
Stöd för närståendevård - Beviljande av stöd för närståendevård - Kommunens prövningsrätt - Allokering av resurser - Av kommunen fastställda kriterier för beviljande av stöd
1.10.2018/4411 HFD:2018:134
Räddningsverksamhet - Felaktig funktion hos en brandlarmläggning - Uttagande av avgift - Grundbesvär - Förvaltningsbesvär - Vandalism - Tobaksrökning
28.9.2018/4418 HFD:2018:133
Inkomstbeskattning - Allmännyttigt samfund - Att verka omedelbart för allmännyttan - Upphörande av lagstadgad utbildningsverksamhet - Fastighetsuthyrning - Investeringsverksamhet
27.9.2018/4377 KHO:2018:132
Konkurrensärende - Begäran om åtgärder på basis av misstanke om missbruk av dominerande marknadsställning - Avskrivning av ärende vid Konkurrens- och konsumentverket - Marknadsdomstolens beslut att till huvuddelar avslå besvären - Verkets besvärsrätt avseende marknadsdomstolens beslut
26.9.2018/4351 HFD:2018:131
Beskattning av personlig inkomst - Personalförmån - Gåva på bemärkelseår - Pensionering - Värdet av skattepliktig förmån
19.9.2018/4262 HFD:2018:130
Utlänningsärende - Asyl - Sur place-situation - Nytt asylsamtal - Utredning av den religiösa övertygelsens äkthet - Muntlig förhandling
14.9.2018/4182 KHO:2018:129
Gåvobeskattning - Gängse värde - Aktiens sannolika överlåtelsepris - Inlösenklausul
12.9.2018/4127 HFD:2018:127
Bilskatt - Ansvar för bilskatt - Utländsk leasingbil - Ibruktagning i Finland - Företagsverksamhet - Arbetstagare - Förare
7.9.2018/4067 HFD:2018:126
Direktupphandling - Meddelande om frivillig förhandsinsyn - Innehåll i annonsen - Besvärstid
7.9.2018/4045 HFD:2018:125
Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol - Elmarknadsdirektivet - Person som är konsument hos ett bolag som idkar elöverföring - Lagligheten av villkor som gäller fakturering enligt elöverföringsavtal - Energimyndighetens beslut att inte vidta åtgärder mot elnätsbolaget - Partsställning - Konsumentens rätt att söka ändring i Energimyndighetens beslut hos domstol - Konsumentens rätt att delta i behandlingen av det av honom eller henne anhängiggjorda ärendet i Energimyndigheten
6.9.2018/4013 HFD:2018:124
Offentlig upphandling - Kommunalbesvär - Marknadsdomstolens behörighet - Besvärsförbud
3.9.2018/3988 HFD:2018:123
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Fartyg med en största skrovlängd på under 10 meter - Räddningsfartyg - Undantag medgivet i Finlands anslutningsakt - Mervärdesskattelagens direktivenlighet - Tillämpning av mervärdesskattedirektivet
30.8.2018/3974 HFD:2018:122
Gåvobeskattning - Förhandsavgörande - Skattelättnad vid generationsväxling - Medlemskap i bolags förvaltningsråd - Förändring av rättsläget - Nytt förhandsavgörande - Tillitsskydd
30.8.2018/3947 HFD:2018:121
Vattenhushållningsärende - Anläggning för konstgjort grundvatten - Naturvårdslagen - Nätverket Natura 2000 - SAC-område - Naturtyp (livsmiljö) - Försämringsförbud - Habitatdirektivet - Europeiska unionens domstols rättspraxis
29.8.2018/3935 HFD:2018:120
Beskattning av näringsinkomst - Utländskt bassamfund - Förlustutjämning - Andel av utländskt bassamfunds förlust - Ägarväxling - Tillstånd för avdrag - Prövning av ansökan
27.8.2018/3901 HFD:2018:119
Service och stöd på grund av handikapp - Färdtjänst - Gravt handikapp - Servicetrafikens bruksfordon - Bristfällig kollektivtrafik
23.8.2018/3848 HFD:2018:118
Utlänningsärende - Asyl - Internationellt skydd - Sur place - Omvändelse från islam - Muntlig förhandling
Avgörandena nummersvis

178-159 158-139 138-118 117-98 97-78 77-58 57-38 37-18 17-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.