Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2018

Avgörandena nummersvis

178-159 158-139 138-118 117-98 97-78 77-58 57-38 37-18 17-1

21.11.2018/5411 HFD:2018:158
Avfallsskatt - Efterbeskattning - Skattskyldighet - Avstjälpningsplats - Huvudman för avstjälpningsplats - Privat avstjälpningsplats - Mängden avfall som ska beskattas
21.11.2018/5394 HFD:2018:157
Ersättningsgillt läkemedel - Grundersättning - Terapeutiskt värde - Nytt verksamt ämne - Allvarlig sjukdom - Särläkemedel - Ringa antal patienter - Villkorligt försäljningstillstånd
16.11.2018/5316 HFD:2018:156
Barnskydd - Omhändertagande och placering i vård utom hemmet - Barnets rätt att föra talan - Barnets begäran om förrättande av muntlig förhandling - Processuell rätt gällande förrättande av muntlig förhandling - Hörande av barn och utredande av barns åsikt
14.11.2018/5263 HFD:2018:155
Bilbeskattning - Maximibeloppet för bilskatt på importfordon - Skatteprocent - Beskattningsvärde - Skattefria tillbehör - Sedvanliga leveranskostnader - Förbudet mot diskriminerande beskattning - Förvaltningsdomstolens prövningsbefogenhet
14.11.2018/5262 HFD:2018:154
Handlingsoffentlighet - Tjänstemannarättsligt beslut - Uppgift gällande ådömt straff - Tillämpning av matrikellagen
13.11.2018/5246 HFD:2018:153
Handlingsoffentlighet - Kommunikationsplan - Kommunens kommunikation - Privat affärshemlighet
12.11.2018/5236 HFD:2018:152
Försäkringsdomstolen - Ansökan om återbrytande - Återbrytande - Fel i förfarandet - Besvärsansvisning - Brister i besvärsanvisningen - Besvärstid - Besvärstidens utgång - Arbetslöshetskassa - Öppethållningstid
8.11.2018/5179 HFD:2018:151
Markanvändning och byggande - Generalplan - Utformning av generalplan - Generalplanens rättsverkningar - Tillräckliga utredningar - Dimensionering av byggnadsrätt - Landskapsplanens styrande verkan - Ordnande av trafik - Stadsbulevarder - Byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY) - Malm flygstation - Nätverket Natura 2000 - Försämringsförbud - Natura-bedömning
8.11.2018/5188 HFD:2018:150
Miljötillstånd - Vindkraftverk - Bullerutredningar - Riktvärden för buller - Smalbandigt buller - Tillämpningen av statsrådets förordning
6.11.2018/5076 HFD:2018:149
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) - Tillämpning av MKB-förfarande i enskilt fall - Förvaltningsbesvär - Förordnande om verkställighet - Verkställande av beslut i avvaktan på laga kraft
2.11.2018/5053 HFD:2018:148
Utkomststöd - Grundutgift - Folkpensionsanstalten - Nödvändig hälso-och sjukvårdsutgift - Medicinsk cannabis - Fimeas specialtillstånd - Allmän vårdpraxis - Indikation enligt läkemedlets produktresumé - Depression - Sakkunnigläkare
2.11.2018/5042 HFD:2018:147
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Uteslutandeklausul - Personligt ansvar - Bevisvärdering
2.11.2018/5081 HFD:2018:146
Upphandlingsannons enligt försörjningslagen - Marknadsdomstolens behörighet att pröva besvär över upphandlingsbeslut - Avvisande av besvär utan prövning - Åläggande av ändringssökanden att ersätta rättegångskostnader som uppstått för stadens energibolag i marknadsdomstolen - Oskälig ersättningsskyldighet
30.10.2018/4942 HFD:2018:145
Service och stöd på grund av handikapp - Kommunens organiseringsansvar - Hemkommun i Finland - Vistelse i ett annat EU-medlemsland som närmar sig stadigvarande vistelse - Personlig assistent för tiden när studier bedrivs i ett annat medlemsland - Unionsmedborgares rätt att röra sig fritt och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorium - Begräsning - Unionens domstols dom
30.10.2018/4989 HFD:2018:144
Markanvändning- och byggande - Ändring av detaljplan - Generalplanens styrande verkan - Krav på detaljplanens innehåll - Affärsbyggnation - Värnande av den byggda miljön - Unescos världsarv - Riksomfattande mål för områdesanvändningen - Gamla Raumo - Syn
29.10.2018/4961 HFD:2018:143
Rättshjälp - Privat biträde - Utomprocessuellt ärende - Ärende som kan föras till domstol för prövning - Domstolens behörighet - Förvaltningsdomstol - Försäkringsdomstolen - Bestämmande av besvärsrätten - Besvärstillstånd - Besvärsförbud
26.10.2018/4931 HFD:2018:142
Mervärdesskatt - Fastighetsinvestering - Justering av avdrag som gäller fastighetsinvestering - Justeringsperiod - Ändring av användningsändamål före början av justeringsperioden
24.10.2018/4867 HFD:2018:141
Utlänningsärende - Asyl - Avvisning - Barn som fötts efter beslut om avvisning - Beaktande av barnets bästa - Helhetsbedömning som ska göras i samband med avvisning
24.10.2018/4877 HFD:2018:140
Rättshjälp - Tilläggssjälvrisk - Förmögenhet som beaktas vid bestämmande av tilläggssjälvrisk - Åtskiljande av egendom - Gottgörelse - Nytta - Förmögenhet som likställs med familjens stadigvarande bostad - Obetydlig gottgörelse - Oskälighet - Ekonomiska förhållanden
24.10.2018/4853 HFD:2018:139
Arvsbeskattning - Beräknande av värdet på den efterlevande makens besittningsrätt - Utjämningsprivilegium som angivits i bouppteckningsinstrumentet - Giftorätt - Bostad i arvlåtarens ägo
Avgörandena nummersvis

178-159 158-139 138-118 117-98 97-78 77-58 57-38 37-18 17-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.