Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2018

Avgörandena nummersvis

178-158 157-138 137-117 116-97 96-77 76-57 56-37 36-17 16-1

13.3.2018/1091 HFD:2018:36
Beskattning av personlig inkomst - Skattepliktig inkomst - Lön - Pensionsförsäkringspremier som arbetsgivaren betalat - Kollektivt tilläggspensionsskydd - Uppsägning av arbetstagare
9.3.2018/1062 HFD:2018:35
Förskottsuppbörd - Arbetsgivares socialskyddsavgift - Lön - Grupplivförsäkring - Kollektivt tilläggspensionsskydd - Delägare i aktiebolag - Storleken av försäkringspremie
9.3.2018/1006 HFD:2018:34
Avfallslag - Övergångsbestämmelse - Avfallstransport - Val av avfallstransportsystem - Avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar - Tillräcklig utredning - Kommunalbesvär - Rätt att fullfölja besvär i högsta förvaltningsdomstolen
2.3.2018/920 HFD:2018:33
Extraordinärt ändringssökande - Återställande av försutten fatalietid - Fatalietid som går att återställa - Materiell fatalietid - Processuell fatalietid - Internationellt skydd - Familjeåterförening - Försörjningsförutsättning
27.2.2018/858 HFD:2018:32
Samförvaltning - Hus med bostadsrätter - Boendedemokrati - Boendekommitté - Boendes rätt att delta - Konkurrensutsättning av tjänster för fastighetsunderhåll
26.2.2018/813 HFD:2018:31
Avfallshantering - Avfallslagen - Producentansvar - Förutsättningarna för att godkännas för anteckning i producentregistret - Kasserade däck - Mottagningsplats - Avtalsarrangemang - Produktdistributör - Nätaffär
22.2.2018/730 HFD:2018:30
Postverksamhet - Posttjänst som ligger utanför de samhällsomfattande tjänsternas räckvidd - Brevförsändelse - Utdelning av avtalskunders postförsändelser - Koncession för postverksamhet - Koncessionsvillkor - Leveransvillkor - Försändelsers utdelningsintervall - Tjänster vid adressförändring och önskat avbrott i utdelningen - Markering av försändelser - Insamlingsställen för försändelser inom koncessionsområdets enskilda kommuner - Postdirektivet - Allmänt tillstånd - Krav angående tjänstens kvalitet, tillgänglighet och utförande
16.2.2018/673 HFD:2018:29
Statligt stöd - Uppfyllande av villkor för statligt stöd - Egen verksamhet - Ekonomisk fördel - Utredning över ersättningens marknadsmässighet - Selektiv ekonomisk fördel - Inverkan på handeln mellan medlemsländerna - Snedvriden konkurrens - Ekonomisk verksamhet - Patientförflyttning - Icke-brådskande patientförflyttningar
16.2.2018/672 HFD:2018:28
Statligt stöd - SGEI-tjänst - Förutsättningar för beviljande av statligt stöd - Ekonomisk fördel - Den ekonomiska fördelens selektiva karaktär - Prehospital akutsjukvård
15.2.2018/650 HFD:2018:27
Offentlig upphandling - Besvär i vilka anbudsförfrågan påstås ha varit diskriminerande - Separata besvär över upphandlingsbeslut - Anbudsgivare som inte deltagit i upphandlingsförfarandet - Företag i branschen - Betydelsen av att inte ha lämnat anbud - Grunderna för partsställning
14.2.2018/615 HFD:2018:26
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Rättelsepost till försäljningsintäkter - Obefogad fakturering - Prisnedsättning - Skadestånd - Hänförande av rättelse till rätt tidsperiod
13.2.2018/581 HFD:2018:25
Handlingsoffentlighet - Arbetspensionsförsäkringsbolag - Betydande eller exceptionella affärstransaktioner - Kunduppgifter - Verksamhet för välbefinnande i arbetet - Specialbestämmelse - Affärshemlighet
12.2.2018/560 HFD:2018:24
Kommunalärende - Fullmäktiges beslut - Kommunstyrelsens beslut - Annan förtroendevald - Jäv - Verkställande direktör - Fel i beredningen - I oriktig ordning tillkommet beslut
8.2.2018/518 HFD:2018:23
Vattenärende - Kraftverksbygge - Ny kraftverksenhet - Vattenkraft - Reglering av vattendrag - Korttidsreglering - Fiskevårdsskyldighet - Fiskväg - Översyn av bestämmelser om fiskväg
5.2.2018/481 HFD:2018:22
Obligatorisk lagring av läkemedel - Underskridande av lagringsskyldighet - Uppfyllande av lagringsskyldighet - Ersättning för lagringsskyldighet - Försörjningsberedskapscentralen
5.2.2018/477 HFD:2018:21
Bilskatt - Tillfällig skattefri användning i Finland av bil i anställningsförhållande - Aktieägare - Verkställande direktör
5.2.2018/461 HFD:2018:20
Elsäkerhet - Marknadstillsyn - Förbud mot försäljning och annan överlåtelse - Produktsäkerhet - Säkerhetsbrist - Testning av en enda produkt
5.2.2018/433 HFD:2018:19
Läroavtalsutbildning - Återkrav av statsandel - Fråga om när återbetalningsskyldighet upphör - Fråga om när återbetalningsskyldighet upphör att gälla - Fråga om tillämpning av lagen om preskription av skulder - Brister i dokument som hänför sig till läroavtalsutbildning - Fråga om hur väsentliga felen varit - Inga anvisningar av ministeriet
2.2.2018/434 HFD:2018:18
Stöd för närståendevård - Beviljande av stöd för närståendevård - Under ettårigt barn - Barnets behov av vård - Vara registrerad på verksamhetsenhet för hälsovården
31.1.2018/309 HFD:2018:17
Förvaltningsärende - Ombud - Specificerat ärende - Förbud att uppträda - Proportionalitetsprincipen - Yttrandefrihet
Avgörandena nummersvis

178-158 157-138 137-117 116-97 96-77 76-57 56-37 36-17 16-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.