20.12.2018/6051 HFD:2018:175

Offentlig upphandling - Temporärt verkställighetsförbud meddelat av marknadsdomstolen - Besvärstillståndsärende - Underlåtenhet att i marknadsdomstolen höra den som vunnit anbudstävlan - Fel i förfarande

Ärendet avsåg en upphandling som överskred det nationella tröskelvärdet, där sökande av ändring som utgångspunkt inte inverkar på ingående av upphandlingskontrakt. Marknadsdomstolen hade genom det handläggningsbeslut som var föremål för ändringssökande vid vite temporärt förbjudit upphandlingsenheten att ingå upphandlingskontrakt eller annars verkställa sitt upphandlingsbeslut. Förbudet var förordnat att gälla tills ärendet avgörs eller något annat bestäms om saken. Efter att ha hört upphandlingsenheten i ärendet, hade marknadsdomstolen hade fattat sitt beslut utan att bereda det bolag som vunnit anbudstävlan tillfälle att yttra sig om yrkandet på verkställighetsförbud, vilket framställts av det bolag som anfört besvär hos marknadsdomstolen. Det var inte frågan om en på så sätt brådskande situation att bolaget inte kunde ha hörts samtidigt som upphandlingsenheten hördes.

Med hänsyn till bestämmelserna om hörande av part i 34 § i förvaltningsprocesslagen ansåg högsta förvaltningsdomstolen att marknadsdomstolen förfarit felaktigt då den inte hört det bolag som vunnit anbudstävlan. Eftersom bolaget ändå i högsta förvaltningsdomstolen haft tillfälle att uttrycka sin ställning till det av marknadsdomstolen meddelade temporära verkställighetsförbudet, förelåg det inte orsak att återförvisa ärendet till marknadsdomstolen på grund av felet i förfarande. Likaså förelåg det inte på denna grund orsak att upphäva marknadsdomstolens överklagade handläggningsbeslut.

Sådana omständigheter som skulle ha motiverat en ändring av marknadsdomstolens handläggningsbeslut hade inte förts fram i högsta förvaltningsdomstolen, detta särskilt med beaktande av att huvudsaken fortfarande var under handläggning i marknadsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade ytterligare att frågan avseende interimistiskt verkställighetsförbud vid behov kunde upptas till ny behandling i marknadsdomstolen.

Lagen om offentlig upphandling och koncession 150 §, 151 §, 165 § och 167 §

Förvaltningsprocesslagen 34 § 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Timo Räbinä, Anne Nenonen och Pekka Aalto. Föredragande Pasi Yli-Ikkelä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.