12.12.2018/5840 HFD:2018:167

Apotek - Filialapotek - Helsingfors universitets filialapotek - Ändring av lokaliseringsområde - Förutsättningarna för ändring av lokaliseringsområde - Universitetsapotekets specialuppdrag - Behovsprövning - Tryggande av tillgången till läkemedel - Fimeas prövningsrätt - Rättspraxis

Helsingfors universitetsapotek hade ansökt om tillstånd att grunda ett nytt filialapotek i köpcentret Iso Omena i Mattby i Esbo och att lägga ner sitt filialapotek i läkarhuset i Jyväskylä. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att Fimea inte hade kunnat avslå ansökan uteslutande på den grunden att tillgången till läkemedel tryggades av det privata apotek som redan fanns i köpcentret Iso Omena.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att Fimea skulle pröva förutsättningarna för ändring av lokaliseringsplatsen för Helsingfors universitets filialapotek utgående från det enda kriterium som nämns i 52 § 2 mom. i läkemedelslagen, det vill säga tryggandet av tillgången till läkemedel. När ärendet gällde ändring av lokaliseringsplatsen för Helsingfors universitetsapoteks filialapotek skulle behovsprövningen på grund av att Helsingfors universitetsapoteks filialapotek till sin natur avviker från privata filialapotek likväl vara annorlunda och mera omfattande än när prövningen gällde ändring av en privat apotekares filialapotek, som skulle trygga tillgången till läkemedel i avsides trakter och i glesbygden.

I avsaknad av reglering som gäller ändring av lokaliseringsplatsen för Helsingfors universitetsapoteks filialapotek skulle bedömningen av ansökan om ändring av filialapotekets lokaliseringsplats ske utifrån läkemedelslagens allmänna bestämmelser, det vill säga 1 §, som gäller tillgång till läkemedel, och 39 §, som föreskriver att apoteksnätet ska vara heltäckande. Trots att bestämmelserna om självständiga apotek i 41 § i läkemedelslagen inte som sådana kunde tillämpas på Helsingfors universitetsapoteks filialapotek, var de bedömningsgrunder som nämns i 41 § 2 mom. såsom invånarantalet på området, befintliga apotekstjänster och lokaliseringen av övriga hälso- och sjukvårdstjänster i området, av betydelse också när behovsprövningen gällde universitetets filialapotek.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde Fimeas och förvaltningsdomstolens beslut i ärendet och återförvisade ärendet till Fimea för ny handläggning.

Läkemedelslagen 1 §, 41 § 1 och 2 mom., 42 § 1 mom. och 52 § 1‒3 mom.

Se också KHO 2013:31

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Timo Räbinä och Ari Wirén. Föredragande Kristina Björkvall.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.