12.12.2018/5838 HFD:2018:168

Stöd för återrresa åt person som sökt internationellt skydd - Myndighetens passivitet - Verkställighet av förvaltningsbeslut - Fullgörelsetalan - Förvaltningstvistemål - Besvärstillstånd

Migrationsverket hade beviljat A och B bidrag för rese- och flyttkostnader i enlighet med 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd för deras hemresa till Pakistan. Migrationsverket ersatte ändå inte A och B för priset på de flygbiljetter de själva hade köpt. A och B yrkade i förvaltningsdomstolen att Migrationsverket åläggs ersätta dem deras resekostnader enligt de uppvisade flygbiljetterna. Förvaltningsdomstolen prövade ärendet som ett förvaltningstvistemål gällande stöd för frivillig återresa och ålade Migrationsverket att ersätta A och B den yrkade summan. Enligt den till beslutet bifogade besvärsanvisningen kunde ändring i ärendet sökas genom besvär till högsta förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolens beslut gällde betalning av stöd i enlighet med lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och därmed ett i ifrågavarande lag avsett ärende. Enligt 55 § 3 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd fick ändring i beslutet sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen meddelar besvärstillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen korrigerade den till förvaltningsdomstolens beslut bifogade besvärsanvisningen, prövade Migrationsverkets besvär som en besvärstillståndsansökan och avslog den.

Lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel 4 §, 31 § 1 och 3 mom. samt 55 § 1 och 3 mom.

Förvaltningsprocesslagen 13 § och 69 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Petri Helander, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen och Taina Pyysaari. Föredragande Antti Jukarainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.