10.12.2018/5779 HFD:2018:164

Handlingsoffentlighet - Tillämpningsområdet för offentlighetslagen - Kommunens dotterbolag - Aktiebolag som ägs av kommunen - Kommunens ägarstyrning - Kommunens interna revision

Den till staden riktade begäran om handlingar hänförde sig till promemorior som hade uppgjorts i samband med stadens ägarstyrning och intern revision som företagits i anknytning till den. Frågorna som hade behandlats i promemoriorna gällde tjänsteupphandlingar som hade gjorts av ett bolag som i sin helhet ägdes av staden, det vill säga stadens dotterbolag.

Enligt 4 § i offentlighetslagen tillämpas den nämnda lagen inte på bolag ägda av kommunen såvida de inte utövar offentlig makt eller utför ett offentligt uppdrag. Det ifrågavarande stadens dotterbolag var inte en sådan i offentlighetslagen avsedd myndighet eller annan aktör. Därför skulle den nämnda lagen inte tillämpas på en till bolaget framställd begäran gällande handlingar som den hade i sitt innehav.

Begäran om handlingarna hade emellertid inte framställts till det nämnda dotterbolaget utan till staden, i vars innehav de begärda promemoriorna fanns. Staden agerar i egenskap av myndighet även då den utövar ägarstyrning och i samband med detta företar intern revision. Därför omfattades promemoriorna, som begäran om handlingar avsåg, av tillämpningsområdet för offentlighetslagen även om de innehöll uppgifter gällande stadens dotterbolag.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 4 § och 5 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Mikko Rautamaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.