30.11.2018/5658 HFD:2018:162

Dataskydd - Dataombudsmannen - Begäran om inspektion av personuppgifter - Myndighetens rådgivning - Besluts överklagbarhet - Besvär - Processuell klagan - Förvaltningsklagan

A hade i sin per epost till dataombudsmannen framförda begäran om inspektion av personuppgifter bett att dataombudsmannen skulle granska lagenligheten av de uppgifter gällande A vilka ingick i register som närmare framgick av begäran, bland annat polisens och tullens register, till vilka A inte hade rätt till insyn enligt 44 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet.

Dataombudsmannen hade inte tagit A:s begäran till behandling. Dataombudsmannen hade med anledning av A:s begäran rådgivit A att framföra sin begäran om rätt till insyn personligen på ett av tullens eller polisens verksamhetsställen och hade meddelat att behandlingen av ärendet på dataombudsmannens kansli hade avslutats.

A anförde klagan hos förvaltningsdomstolen med anledning av dataombudsmannens svar. I klagan yrkade A att dataombudsmannens beslut skulle undanröjas och ärendet skulle återförvisas till dataombudsmannen att beslutas i enlighet med den per epost framförda begäran. Förvaltningsdomstolen prövade det av A som klagan anhängiggjorda ärendet i stället som besvär och återförvisade ärendet till dataombudsmannen för ny prövning.

Med anledning av besvär som anförts av dataombudsmannen hade högsta förvaltningsdomstolen att avgöra i synnerhet huruvida dataombudsmannens svar till A utgjorde ett beslut som kunde överklagas.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att dataombudsmannen med sitt svar till A hade rådgivit A angående vilket förfarande som skulle tillämpas vid framförande av en begäran om den registrerades rätt till insyn. A:s begäran hade inte med det nämnda svaret avgjorts eller lämnats utan prövning. Dataombudsmannens svar utgjorde därmed inte ett i 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen avsett beslut över vilket besvär kunde anföras. Därför skulle förvaltningsdomstolens beslut upphävas till den del förvaltningsdomstolen hade prövat det av A anhängiggjorda ärendet som besvär, och ärendet skulle som besvär lämnas utan prövning.

Lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 45 §

Förvaltningsprocesslagen 6 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Petri Hellstén.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.