29.11.2018/5631 HFD:2018:161

Fastighetsbeskattning - Maximalt beskattningsvärde - Gängse värde i ägarens besittning - Värderingsgrunder - Avkastningsvärde - Anskaffningspris - Sannolikt överlåtelsepris

Som beskattningsvärde på den av A Ab ägda före detta ämbetshusfastigheten hade i årets 2014 fastighetsbeskattning fastställts 3 577 166 euro. A Ab hade köpt fastigheten av den finska staten år 2013 till ett pris om 250 000 euro och bedrev uthyrning av kontorslokaler på fastigheten. I ärendet skulle avgöras huruvida det beskattningsvärde som fastställts för fastigheten i enlighet med de schablonmässiga beräkningsgrunderna enligt lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (värderingslagen) överskred det gängse värde som avsågs i samma lag och utgör det maximala beskattningsvärden för en fastighet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att 32 § 2 mom. i värderingslagen ger uttryck för två alternativa metoder för fastställande av gängse värde. Bägge metoder innebär värdering av fastigheten på basis av dess individuella egenskaper. Det gängse värdet av en fastighet i ägarens besittning påvisas som utgångspunkt av dess ekonomiska bruksvärde för ägaren i den verksamhet som fastigheten används för. Följaktligen påverkas det gängse värdet av en fastighet som används för uthyrningsverksamhet väsentligen av de hyresinkomster som står till buds och därav föranledda utgifter. Likaså är det överlåtelsepris som använts vid anskaffningen av en fastighet, särskilt då denna ligger nära i tiden, en indikation på det gängse värdet av fastigheten i ägarens besittning.

Även då värderingen avser egendomens värde i ägarens besittning, kan uppgiften om objektets sannolika överlåtelsepris vara av betydelse.

Under de aktuella förhållandena fann högsta förvaltningsdomstolen ett totalt värde på 400 000 euro, överskridande anskaffningspriset, utgöra det gängse värdet av fastigheten vid fastighetsbeskattningen.

Omröstning 2+1¬-2

Fastighetsskattelagen 15 § (811/2013)

Lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen 28 §, 29 § 1 och 4 mom., 30 § och 32 §

Se även HFD 2014:128

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila (skiljaktig), Leena Äärilä (skiljaktig), Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala (skiljaktig). Föredragande Stina-Maria Lund.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.