23.10.2018/4823 HFD:2018:138

Utlänningsärende - Minderårig asylsökande som kommit ensam till Finland - Avvisning - Försäkran om tryggheten i återvändandet och lämpliga förhållanden vid mottagandet - Barnets bästa - Spåra vårdnadshavare - Återvändande direktivet

Frågan i högsta förvaltningsdomstolen gällde huruvida A som minderårig ensam kommit som asylsökande till Finland från Irak kunde avvisas till Irak.

Då Migrationsverket hade avslagit A:s ansökan om internationellt skydd och avvisat honom till Irak hade A, enligt egen utsaga, kontakt med sina föräldrar. Migrationsverket hade inte skridit till några konkreta åtgärder för att spåra hans föräldrar. I sina besvär till förvaltningsdomstolen hade A berättat att han förlorat kontakten till sina föräldrar. Förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär och konstaterade bland annat att A i sin hemstad Bagdad hade ett stort skyddsnät av familjemedlemmar och släktingar.

I högsta förvaltningsdomstolen berättade A att han hade förlorat kontakten med sina föräldrar i slutet av år 2016 och att familjemedlemmarna skulle spåras med hjälp av Röda korsets efterforskning av försvunna familjemedlemmar. Senare framkom att efterforskningen inte fortskred.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att Migrationsverket inte kunde basera sin åsikt om lämpliga förhållanden vid mottagandet endast på A:s uppgift om att han hade kontakt med sina föräldrar. Verket borde ha försäkrat sig om att A då avvisningen verkställs kunde återförenas med sina föräldrar samt att avvisningen också med beaktande av familjens omständigheter var förenlig med barnets bästa. Kontakt med föräldrarna hade behövts för att kunna säkerställa att förhållandena vid mottagandet var lämpliga och för att bedöma barnets bästa. På motsvarande sätt borde förvaltningsdomstolen ha försäkrat sig om att förhållandena vid mottagandet var lämpliga.

A kunde inte avvisas eftersom det inte gick att försäkra sig om tryggheten i återvändandet och att förhållandena vid mottagandet var lämpliga. Ärendet återförvisades till Migrationsverket för ny prövning till den del det gällde uppehållstillstånd och avvisning.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (återvändandedirektivet) artikel 10

Utlänningslagen 6 § 1 mom., 105 b § och 146 §

Se HFD 2017:172 och HFD 2017:173

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Janne Aer, Petri Helander, Tuomas Kuokkanen och Anne Nenonen. Föredragande Katariina Flinkman.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.