7.9.2018/4045 HFD:2018:125

Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol - Elmarknadsdirektivet - Person som är konsument hos ett bolag som idkar elöverföring - Lagligheten av villkor som gäller fakturering enligt elöverföringsavtal - Energimyndighetens beslut att inte vidta åtgärder mot elnätsbolaget - Partsställning - Konsumentens rätt att söka ändring i Energimyndighetens beslut hos domstol - Konsumentens rätt att delta i behandlingen av det av honom eller henne anhängiggjorda ärendet i Energimyndigheten

Frågan gällde om konsument A hade haft rätt att söka ändring hos en nationell domstol dvs. Helsingfors förvaltningsdomstol i Energimyndighetens beslut att inte vidta åtgärder mot elnätsbolaget Caruna Oy med beaktande av att det beslut om att Caruna Oy:s fakturering var förenlig med elmarknadslagen som Energimyndigheten fattat i egenskap av nationell tillsynsmyndighet hade anknutit även till ett villkor gällande fakturering också i elöverföringsavtalet mellan nämnda företag och A.

Högsta förvaltningsdomstolen framförde i sin begäran om ett förhandsavgörande enligt FEUF 267 följande frågor:

1. Ska artikel 37 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG tolkas så att en person som är konsument hos ett elbolag och som har anhängiggjort ett ärende hos den nationella tillsynsmyndigheten, ska anses vara en i punkt 17 avsedd "part" som berörs av ett beslut fattat av en tillsynsmyndighet och som därmed skulle ha rätt att överklaga den nationella tillsynsmyndighetens beslut avseende ett elnätsbolag hos en nationell domstol?

2. Om den person som avses i den första frågan inte ska anses vara en i artikel 37 i direktiv 2009/72/EG avsedd "part", har en konsument i motsvarande ställning som ändringssökanden i huvudsaken på någon annan rättslig grund enligt EU-rätten rätt att delta i behandlingen av det av honom eller henne anhängiggjorda ärendet i tillsynsmyndigheten eller få det till behandling i en nationell domstol, eller har frågan lämnats att avgöras enligt nationell lag?

Finlands grundlag (731/1999) 21 § 1 mom.

Lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013) 2 §, 5 §, 6 § 1 mom. 13 punkten samt 9 §

Elmarknadslagen (588/2013) 57 § 2 mom., 106 § 2 och 4 mom. samt 114 §

Förvaltningsprocesslagen (586/1996) 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom.

Lagen om Konkurrens- och konsumentverket (661/2012)

Lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (elmarknadsdirektivet) 1 art., 2.10 art., 3 art. och 37.1 j och n samt 37.11, 12 och 15 - 17 art.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) 267 art.

Unionens domstols domar C-426/05, Tele2 Telecommunication (EU:C:2008:103, stycke 32 och 48), C-282/13, T-Mobile Austria (EU:C:2015:24, stycke 48), C 510/13, E.ON Földgáz Trade (EU:C:2015:189, stycke 50), C-97/91, Oleificio Borelli v. komissionen (EU:C:1992:491, stycke 13 och 14) och C-562/12, Liivimaa Lihaveis (EU:C:2014:2229, stycke 75)

Jfr. HFD 2000:54, KHO 2012:33, HFD 2012:34 och HFD 2018:96 samt HFD 9.11.2005 liggarenummer 2909

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Pekka Aalto och Toomas Kotkas. Föredragande Pasi Yli-Ikkelä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.